Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Herceg Novi

Datum objave: 14.09.2020 08:07 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-2030 od 19. marta 2020. godine, Ministarstvo  finansija objavljuje 

                                                               JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA  JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI HERCEG NOVI


1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, i to:
katastarska parcela broj 1429/41, površine 249 m², po načinu korišćenja “neplodna zemljišta”, 
upisana u list nepokretnosti broj 375, KO Mrkovi, Opština Herceg Novi.


2. Početna cijena nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja

Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva iznosi 69,00 €/m², odnosno ukupno 17.181,00 €.


3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 14 (suteren), u srijedu, 23.09.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova.


4. Uslovi javnog nadmetanja

4.1 Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetne nepokretnosti, odnosno iznos od 859,05 €.

4.2 Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija 550-5590-94, kod Podgoričke banke, sa naznakom – depozit za učešće na javnom nadmetanju.

4.3 Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 14 (suteren), u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana od dana objavljivanja Javnog poziva do 21.09.2020. godine (od 10-13 časova).

4.4 Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 21.09.2020. godine, do 13:00 časova.
4.5 Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Sl. list RCG“, broj 20/04).

4.6 Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene. 
U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

4.7 Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

4.8 Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva.


5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

5.1 Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana javnog nadmetanja. 

5.2 Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

5.3 Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

5.4 Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

5.5 Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na teret kupca.

5.6 Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva finansija - kancelarija broj 14 (suteren), Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

5.7 Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za prodaju nepokretnosti. 

                              Adresa i kontakt Komisije za prodaju nepokretnosti:
                                    Ministarstvo finansija, kancelarija broj 114
                                     Ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica
                                              Telefon: +382 20 248 512
                                         E-mail: tanja.janovic@mif.gov.me

Ovaj poziv je objavljen i na Internet stranici Ministarstva finansija www.mif.gov.me