Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Plužine

Datum objave: 27.08.2020 13:35 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br. 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-3888 od 20. avgusta 2020. godine, Ministarstvo  finansija objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA  JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLUŽINE

 

 

1. Predmet javnog nadmetanja

 

Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, i to:

· katastarska parcela br. 1152/2, površine 24 m²

· katastarska parcela br. 1120/6, površine 120 m²,

· katastarska parcela br. 1120/7, površine 189 m² i  

· katastarska parcela br. 1120/8, površine 96 m²

ukupne površine 429 m², po načinu korišćenja „zemljište pod zgradom”, sve upisane u list nepokretnosti broj 234, KO Goranjsko, Opština Plužine.

 

2. Početna cijena nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja

 

Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva ukupno iznosi 5.148,00 €.

 

 

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 114 (III sprat), u petak, 07.09.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova.

 

 

4. Uslovi javnog nadmetanja

 

4.1 Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetne nepokretnosti, odnosno iznos od 257,40 €.

 

4.2 Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija 550-5590-94, kod Podgoričke banke, sa naznakom – depozit za učešće na javnom nadmetanju.

 

4.3 Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 114 (III sprat), u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana od dana objavljivanja Javnog poziva do 04.09.2020. godine (od 10-13 časova).

 

4.4 Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 04.09.2020. godine, do 13:00 časova.

4.5 Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Sl. list RCG“, broj 20/04).

 

4.6 Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

 

4.7 Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

 

4.8 Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva.

 

 

5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

 

5.1 Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana javnog nadmetanja.

 

5.2 Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

 

5.3 Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

 

5.4 Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

 

5.5 Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na teret kupca.

 

5.6 Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva finansija - kancelarija broj 114 (III sprat), Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

 

5.7 Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za prodaju nepokretnosti.

 

Adresa i kontakt Komisije za prodaju nepokretnosti:

Ministarstvo finansija, kancelarija broj 114

Ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica

Telefon: +382 20 225 913

E-mail: jovana.bojic@mif.gov.me

 

Ovaj poziv je objavljen i na Internet stranici Ministarstva finansija www.mif.gov.me