Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za podnošenje ponuda na Tenderu za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore, subject raspolganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje hotela sa 4 zvjezdice, sa pratećim sadržajima

Datum objave: 31.07.2020 11:14 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


TENDERSKA KOMISIJA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI SA INVESTICIONIM

ULAGANJIMA U OPŠTINI ŽABLJAK, U VLASNIŠTVU DRŽAVE CRNE GORE,

SUBJEKT RASPOLAGANJA VLADA CRNE GORE, RADI IZGRADNJE

HOTELA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

 

 

Na osnovu čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3404 od 2. jula 2020. godine, Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje hotela sa pratećim sadržajima, objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

ZA PODNOŠENJE PONUDA NA TENDERU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI

SA INVESTICIONIM ULAGANJIMA U OPŠTINI ŽABLJAK, U VLASNIŠTVU DRŽAVE

CRNE GORE, SUBJEKT RASPOLAGANJA VLADA CRNE GORE,

RADI IZGRADNJE HOTELA SA 4 ZVJEZDICE, SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

 

 

1. Osnovni podaci o nepokretnosti koja je predmet prodaje su:

 

Ø  Katastarska parcela broj 3637/2, upisana u list nepokretnosti broj 199, KO Žabljak I, kao svojina Crne Gore 1/1 subjekt raspolaganja Vlade Crne Gore 1/1, površine 13.502 m2, a koja čini urbanističku parcelu UP 542, zona G, u zahvatu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Žabljak za zone I, J, G, H, E, F, C i kp 3144 i 3145 KO Žabljak I i izuzev djelova kp 3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak (Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br. 47/18), čija je namjena turizam – turističko naselje, u okviru koje je planirana izgradnja hotela sa pratećim sadržajima.

2. Opšti uslovi

 

2.1 Imovina iz tačke 1 Javnog poziva prodaje se u viđenom stanju.

 

2.2 Minimalna cijena imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva iznosi 62,00 eura po m2, u skladu sa Izvještajem o procjeni vrijednosti imovine, koju je izradila mr Sanja Radović, ovlašćeni procjenjivač, od 16.12.2019. godine.

 

2.3 Na tenderu mogu učestvovati sva zainteresovana lica, uključujući konzorcijume, koja otkupe Tendersku dokumentaciju i potpišu izjavu o čuvanju povjerljivosti podataka u skladu sa ovim Javnim pozivom („Učesnik na tenderu“).

 

Naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 15.000,00 € (petnaest hiljada eura), a uplata se vrši na račun naveden u tački 2.5 ovog Javnog poziva.

 

Tenderska dokumentacija se može otkupiti od dana objavljivanja ovog Javnog poziva do 21.08.2020. godine, do 15:00 časova.

 

2.4 Ponuđač uz ponudu mora uplatiti depozit ili dostaviti bankarsku Garanciju ponude u korist Ministarstva finansija u iznosu od 50.000,00 € (pedeset hiljada eura), izdatu od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB prema Standar and Poor's agenciji ili banke koju Tenderska komisija, prema svojoj diskreciji, odobri na osnovu unaprijed dostavljenog zahtjeva.

 

2.5 Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija, broj 550-5590-94, kod Podgoričke banke.

 

Troškove Garancije snosi Ponuđač.

 

 

3.      Učesnici na tenderu i kvalifikacioni uslovi

 

3.1 Učešće na Tenderu biće omogućeno zainteresovanim licima (uključujući i Konzorcijum) koja su:

Þ    podnijela zahtjev Tenderskoj komisiji za dobijanje Tenderske dokumentacije u okviru roka za podnošenje Prijave za učešće na Tenderu i koja su shodno tome:

Þ    potpisala Izjavu o povjerljivosti i

Þ    platila naknadu za dobijanje Tenderske dokumentacije u iznosu od 15.000,00 eura (petnaest hiljada eura)

(u daljem tekstu: Učesnik na tenderu)

 

Zahtjev za otkup Tenderske dokumentacije sa jasnim nazivom „Zahtjev za otkup Tenderske dokumentacije“ – Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje hotela sa četiri zvjezdice pratećim sadržajima („Tenderska komisija“) dostavlja se preporučenom poštom ili e-mailom, naznačenim u tački 8.

 

3.2 Zainteresovanim učesnicima na Tenderu se dostavlja poštom ili e–mailom Izjava o povjerljivosti. Učesnici na Tenderu, dostavljaju Tenderskoj komisiji potpisanu Izjavu o povjerljivosti i dokaz o uplati naknade za Tendersku dokumentaciju. 

 

3.3 Učesnik na Tenderu kvalifikovaće se kao Ponuđać ako ispunjava Kvalifikacione uslove pod A ili pod B:

 

A.

· Ponuđač mora biti domaći ili međunarodni hotelski operater i brend koji je poznat i međunarodno priznat kao uspješan operater najmanje dva hotelska kompleksa, nivoa najmanje četiri zvjezdice.

 

 

 

· Ponuđač mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u planiranju, razvoju i upravljanju hotelima koji su po međunarodnom standardu nivoa najmanje četiri zvjezdice.

· Ponuđač mora da dokaže da posjeduje finansijsku sposobnost i sredstva neophodna za relizaciju predviđenog projekta na potpun i blagovremen način pod uslovima navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i Ponudi.

· Ponuđač mora dokazati da je u posljednje dvije kalendarske godine ostvario pozitivan finansijski rezultat ,i da je u posljednjoj godini ostvario ukupan promet od najmanje 10 miliona eura.

 

B.

· Ponuđač mora imati vrijednost kapitala pod upravljanjem od najmanje 50 miliona eura.

· Ponuđač mora dokazati da je u poslednje dvije poslovne godine, pojedinačno po godinama, ostvario pozitivan finansijski rezultat.

· Ponuđač mora dokazati da je u toku poslednje tri poslovne godine ostvario ukupno, promet od najmanje 30.000.000,00 eura.

· Ponuđač mora imati Pismo o namjerama ili sklopljen Ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja u svom vlasništvu, suvlasništvu ili pod upravljanjem ima najmanje dva hotela i/ili rizorta, kategorije minimum četiri zvjezdice.

(zajedno: „Kvalifikacioni uslovi“)

 

3.4 Kvalifikacioni uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno. Ispunjenost uslova ocjenjivaće se nakon prijema i otvaranja paketa sa Ponudama.

 

3.5 Ponudu takođe može podnijeti Učesnik na tenderu u ime Konzorcijuma ili Konzorcijum zajedno sa svim članovima Konzorcijuma, pod uslovom da bar jedan član Konzorcijuma ili svi članovi Konzorcijuma zajedno ispunjavaju Kvalifikacione uslove, kao i da članovi Konzorcijuma odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze svakog od njih. Odgovornosti i obaveze svakog člana Konzorcijuma u odnosu na predmet Ponude moraju biti definisane i navedene u Ponudi.

 

3.6 Od Ponuđača se, između ostalog, očekuje:

· Da ponudi minimalnu cijenu od 62,00 eura po m2.

· Da dostavi Investicioni program u kome se precizno navode struktura i dinamika investicija i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala.

· Investicioni program mora biti obezbijeđen prihvatljivom garancijom banke. Predloženi Investicioni program predstavljaće jedan od kriterijuma za ocjenu Ponude.

 

 

4. Posjeta nepokretnosti koje su predmet Javnog poziva

 

Učesnici na tenderu mogu, uz prethodnu najavu Tenderskoj komisiji, posjetiti nepokretnost koja je predmet Javnog poziva, svakog radnog dana u periodu od objavljivanja javnog poziva do 11.09.2020. godine, do 12:00 časova.

 

 

5. Rok za dostavljanje ponuda

 

5.1 Ponude se dostavljaju neposrednom predajom Tenderskoj komisiji ili preporučenom poštom na adresu navedenu u tački 7 ovog Javnog poziva, zaključno sa 28.09.2020. godine, do 13:00 časova, po lokalnom vremenu.

 

5.2 Ponude pristigle nakon roka za dostavljanje ponuda, bez obzira na način na koji su dostavljene, neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti ponuđačima.

 

 

6. Mjesto i datum otvaranja ponuda

 

6.1 Otvaranje ponuda izvršiće se dana 28.09.2020. godine, sa početkom u 15,30 časova, u sali broj 40, u zgradi Ministarstva finansija, ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica, o čemu se ovim putem obavještavaju ponuđači, pa im se drugo obavještenje neće slati.

 

6.2 Otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

 

7. Posebni uslovi

 

Tenderska Komisija zadržava pravo da izmijeni ili dopuni pojedine odredbe ovog Javnog poziva, najkasnije 3 (tri) dana prije roka za dostavljanje ponuda, uključujući i odredbe koje definišu rokove.

 

 

Ovaj poziv je objavljen i na Internet stranici Ministarstva finansija www.mif.gov.me

 

Sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Tenderskoj komisiji za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje hotela sa pratećim sadržajima

 

 

Adresa i kontakti Tenderske komisije:

Ministarstvo finansija, kancelarija broj 14

Ulica Stanka Dragojevića broj 2

Podgorica

Telefon: +382 20 248 512 i

+382 20 225 913

E-mail:maja.mitrovic@mif.gov.me

vesna.simovic@mif.gov.me

tanja.janovic@mif.gov.me