Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Budva

Datum objave: 17.07.2020 11:50 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3382 od 9. jula 2020. godine, Ministarstvo  finansija objavljuje 

                                                                  JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA  JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BUDVA

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore i to katastarska parcela broj 62/4, po načinu korišćenja „krš, kamenjar”, površine 199 m², upisana u listu nepokretnosti broj 793, KO Prijevor II, Opština Budva.

2. Početna cijena nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja

Početna cijena  nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva iznosi 53,00 €/m2, odnosno ukupno 10.547,00 €.

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, ul. Stanka Dragojevića br. 2, kancelarija broj 14, u srijedu, 29.07.2020. godine, sa početkom u 13:00 časova.

4. Uslovi javnog nadmetanja

4.1 Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sva zainteresovana lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetnu nepokretnost, i to 527,35 €.

4.2 Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija 550-5590-94, kod Podgoričke banke, sa naznakom – depozit za učešće na javnom nadmetanju.

4.3 Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 14, u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana od dana objavljivanja Javnog poziva, do 23.07.2020. godine (od 10-13 časova).

4.4 Rok za podnošenje prijava je najkasnije do i uključujući 24.07.2020. godine, do 13:00 časova.

4.5 Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije.

4.6 Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene. 
U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

4.7 Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

4.8 Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva.

5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

5.1 Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana javnog nadmetanja. 

5.2 Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

5.3 Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

5.4 Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

5.5 Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na kupca.

5.6 Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstvu finansija - kancelarija broj 14, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

5.7 Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za prodaju nepokretnosti. 


                                              Adresa i kontakt Komisije za prodaju nepokretnosti:
                                                    Ministarstvo finansija, kancelarija broj 14
                                                    Ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica
                                                               Telefon: +382 20 248 512
                                                         E-mail: vesna.simovic@mif.gov.me