Manja slova Veća slova RSS

>

Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

Datum objave: 15.03.2017 09:33 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, raspisuje

K O N K U R S
za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

I Dijelom prihoda od igara na sreću finansiraće se iznosom do 3.634.637,10 eura planovi i programi organizacija u sljedećim oblastima:
1) Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti,
2) Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom,
3) Razvoj sporta,
4) Kultura i tehnička kultura,
5) Vaninstuticionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine,
6) Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.

Raspodjela prihoda od igara na sreću vrši se za planove i programe A i B kategorije.

- Program A kategorije, podrazumijeva plan i program za čiju realizaciju može biti zatražen iznos manji od 15.000 eura.
- Program B kategorije, podrazumijeva plan i program za čiju realizaciju može biti zatražen iznos veći od 15.000 eura. 

II Plan i program A kategorije mora da sadrži jasno prikazane sljedeće elemente:

1) naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih);
2) naziv plana i programa;
3) kategoriju plana i programa; 
4) oblast plana i programa;
5) ime i prezime lica odgovornog za realizaciju plana i programa sa kontakt podacima;
6) podatke o organima upravljanja organizacije;
7) broj žiro-računa i PIB organizacije.
8) kratak sadržaj plana i programa;
9) opis problema;
10) ciljeve plana i programa;
11) ciljne grupe;
12) detaljan opis aktivnosti plana i programa:
13) rok za realizaciju plana i programa;
14) očekivane rezultate plana i programa;
15) način praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa;
16) održivost plana i programa;
17) budžet plana i programa i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih sredstava (učešća), sa jasnim prikazom planiranog utroška po aktivnostima kao i iznos sredstava koja su za isti plan i program odobrena od  strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;
18) kratak opis realizovanih planova i programa u prethodne tri godine;

Uz plan i program A kategorije, prilaže se sljedeća (propratna) dokumentacija:

1) dokaz o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:
- za NVO, fotokopija rješenja o upisu u registar NVO izdatog od strane državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (“SL Crne Gore 39/11”) (Ministarstvo unutrašnjih poslova) ili fotokopija rješenja o usklađivanju statuta organizacije sa odredbama navedenog zakona izdata od strane državnog organa zaduženog za vođenje registra NVO (Ministarstvo unutrašnjih poslova);
- za sportske organizacije, fotokopija rješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu (“SL Crne Gore 36/11”) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (“SL Crne Gore 36/13”) ili fotokopija rješenja o usklađivanju statuta organizacije sa odredbama navedenih zakona;
- za privredna društva i javne ustanove, fotokopija potvrde o registraciji iz CRPS-a;
- za ostale neprofitne organizacije, fotokopije odgovarajućih rješenja izdatih od nadležnih organa; 
2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za 2016. godinu tj. fotokopija potvrde o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi. Javne ustanove i opštinske organizacije dostavljaju izvještaj o novčanim tokovima za 2016. godinu i dokaz o predaji istog nadležnom organu;
3) fotokopije bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2016. godinu potpisane od strane ovlašćenog računovođe i ovlašćenog lica organizacije i ovjerene pečatom organizacije;
4) Izvještaji/izjave:
- Narativni izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine (Odluke Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću iz 2016. godine, 2015. godine i 2014. godine), ukoliko je organizacija po osnovu tih Odluka o raspodjeli bila korisnik sredstava. Za sredstva prihodovana po osnovu Odluke Komisije iz 2015. godine i 2016. godine narativni izvještaj dostaviti na propisanoj formi objavljenoj na sajtu Ministarstva finansija. Za sredstva dobijena po osnovu Odluke o raspodjeli iz 2014. godine narativni izvještaji mogu a ne moraju biti dostavljeni u propisanoj formi.  
- Detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima po osnovu Odluke o raspodjeli za 2016. godinu ukoliko je organizacija bila korisnik sredstava po osnovu Odluke Komisije za 2016. godinu. Finansijski izvještaj, sa kopijama računa, faktura, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, dostaviti u propisanoj formi objavljenoj na sajtu Ministarstva finansija.
- Ukoliko organizacija nije bila korisnik sredstava po Odlukama Komisije iz 2014. i/ili, 2015. i/ili 2016. godine, dostaviti izjavu o tome, sa jasnom naznakom na koje Odluke se Izjava odnosi. Za godinu/e u kojima je bila korisnik, dostaviti izvještaje, u skladu sa prethodnim stavkama tačke 4. Izjava mora biti potpisana i ovjerena pečatom organizacije i dostavljena kao zaseban dokument. 
5) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora. Izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;
6) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne. Izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;
7) tri štampane verzije plana i programa i CD koji sadrži jednu elektronsku verziju plana i programa u word formatu;
8) organizacija može dostaviti i ostale validne dokaze u cilju potvrde sopstvenih kapaciteta.

NAPOMENA: Komisija neće tretirati kao dovoljna i adekvatna sljedeća dokumenta koja se prilažu u cilju pružanja dokaza o registraciji organizacija: rješenja o promjeni lica za zastupanje organizacije, potvrde od nadležnih institucija da su organizacije blagovremeno registrovane bez formalnog rješenja o registraciji, rješenja o registraciji donešena na temelju nevažečih i zastarelih pravnih akata bez validnog rješenja o obaveznoj preregistraciji organizacije po osnovu važećeg pravnog akta koji uređuje pitanje registracije organizacije, rješenja o promjeni naziva organizacije, informacija o registraciji organizacije iz Poreske uprave, MONSTAT-a i ostalih institucija koji nijesu nadležne u ovom dijelu), kao i pojedinačna rješenja o preregistraciji organizacije koja su datirana u periodu od 6 mjeseci prije datuma raspisivanja Konkursa bez rješenja o registraciji koje je izdato na temelju ranije, prethodne verzije pravnog akta koji uređuje pitanje registracije organizacije.

Ukoliko je za plan i program obezbijeđeno finansiranje od strane fondova Evropske unije (EU) organizacija je dužna da dostavi fotokopiju ugovora sa EU, kao i da jasno naznaci na koverti da se radi o planu i programu kofinansiranom od strane EU. 

Prijavu na Konkurs za planove i programe A kategorije može podnijeti organizacija koja je registrovana najmanje šest mjeseci prije dana objavljivanja Konkursa.

Komisija zadržava pravo da zatraži dopunu izvještaja od aplikanata o realizaciji pojedinih prethodnih planova i programa.

III Plan i program B kategorije sadrži sljedeće elemente:

1) naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail);
2) naziv plana i programa;
3) kategoriju plana i programa;
4) oblast plana i programa;
5) ime i prezime lica odgovornog za realizaciju plana i programa sa kontakt podacima;
6) podatke o organima upravljanja organizacije;
7) broj žiro-računa i PIB organizacije.
8) kratak sadržaj plana i programa;
9) opis problema;
10) ciljeve plana i programa;
11) ciljne grupe;
12) detaljan opis aktivnosti plana i programa;
13) rok za realizaciju plana i programa;
14) očekivane rezultate plana i programa;
15) način praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa;
16) održivost plana i programa;
17) budžet plana i programa i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih sredstava (učešća), sa jasnim prikazom planiranog utroška po aktivnostima kao i iznos sredstava koja su za isti plan i program odobrena od  strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;
18) očekivane izvore dodatnog finansiranja;
19) podatke o kapacitetu organizacije da realizuje plan i program;
20) kratak opis realizovanih planova i programa u prethodnih pet godina;

Uz plan i program B kategorije prilaže se sljedeća (propratna) dokumentacija:

1) dokaz o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:
- za NVO, fotokopija rješenja o upisu u registar NVO izdatog od strane državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (“SL Crne Gore 39/11”) (Ministarstvo unutrašnjih poslova) ili fotokopija rješenja o usklađivanju statuta organizacije sa odredbama navedenog zakona izdata od strane državnog organa zaduženog za vođenje registra NVO (Ministarstvo unutrašnjih poslova);
- za sportske organizacije, fotokopija rješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu (“SL Crne Gore 36/11”) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (“SL Crne Gore 36/13”) ili fotokopija rješenja o usklađivanju statuta organizacije sa odredbama navedenih zakona;
- za privredna društva i javne ustanove, fotokopija potvrde o registraciji iz CRPS-a;
- za ostale neprofitne organizacije, fotokopije odgovarajućih rješenja izdatih od nadležnih organa; 
2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za 2016. godinu tj. fotokopija potvrde o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi. Javne ustanove i opštinske organizacije dostavljaju izvještaj o novčanim tokovima za 2016. godinu i dokaz o predaji istog nadležnom organu;
3) fotokopije bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2016. godinu potpisane od strane ovlašćenog računovođe i ovlašćenog lica organizacije i ovjerene pečatom organizacije;
4) Izvještaje/izjave:
- Narativni izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet godina (Odluke Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću iz 2016. godine, 2015. godine, 2014. godine, 2013. godine i 2012. godine), ukoliko je organizacija po osnovu tih Odluka o raspodjeli bila korisnik sredstava. Za sredstva prihodovana po osnovu Odluke Komisije iz 2015. godine i 2016. godine narativni izvještaj dostaviti na propisanoj formi objavljenoj na sajtu Ministarstva finansija. Za sredstva dobijena po osnovu Odluka o raspodjeli iz 2014. godine, 2013. godine i 2012. godine narativni izvještaji mogu a ne moraju biti dostavljeni u propisanoj formi.  
- Detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima po osnovu Odluke o raspodjeli za 2016. godinu ukoliko je organizacija bila korisnik sredstava po osnovu Odluke Komisije za 2016. godinu. Finansijski izvještaj, sa kopijama računa, faktura, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, dostaviti u propisanoj formi objavljenoj na sajtu Ministarstva finansija.
- Ukoliko organizacija nije bila korisnik sredstava po odlukama Komisije iz 2012. i/ili 2013. i/ili 2014. i/ili, 2015. i/ili 2016. godine, dostaviti izjavu o tome, sa jasnom naznakom na koje se godine Izjava odnosi. Za godinu/e u kojima je bila korisnik, dostaviti izvještaje, u skladu sa prethodnim stavkama tačke 4. Izjava mora biti potpisana i ovjerena pečatom organizacije i dostavljena kao zaseban dokument. 
5) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora. Izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;
6) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji, obrazac IOPPD ili potvrda poslodavcu o zaposlenom sa dodatkom B: Registracija fizičkog lica koju pri zaposlenju svakog lica poslodavcu izdaje Poreska uprava). Izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;
7) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne. Izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;
8) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri;
9) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije;
10) tri štampane verzije plana i programa i CD koji sadrži jednu elektronsku verziju plana i programa u word formatu;
11) Organizacija može dostaviti validne dokaze u cilju potvrde sopstvenih kapaciteta.

Ukoliko je za plan i program obezbijeđeno finansiranje od strane fondova Evropske unije (EU) organizacija je dužna da dostavi fotokopiju ugovora sa EU, kao i da jasno naznaci na koverti da se radi o planu i programu kofinansiranom od strane EU.
Prijavu na Konkurs za planove i programe B kategorije može podnijeti organizacija koja je registrovana najmanje 12 mjeseci prije dana objavljivanja Konkursa. 
Traženi iznos sredstava za finansiranje planova i programa B kategorije ne može biti veći od ukupnih sredstava koja je organizacija realizovala u okviru svog redovnog poslovanja u prethodnoj godini. 
Komisija zadržava pravo da zatraži dopunu izvještaja od aplikanata o realizaciji pojedinih prethodnih planova i programa.

IV Pravo učešča na Konkursu imaju: 

Nevladine organizacije registrovane na osnovu važećeg Zakona o NVO, koje su registrovane i aktivno obavljaju djelatnost najmanje 6 mjeseci, odnosno 12 mjeseci, prije dana raspisivanja ovog Konkursa (u zavisnosti da li je plan i programa kojim organizacija dostavlja prijavu na Konkurs A ili B kategorije).
ostale neprofitne organizacije i javne ustanove koje obavljaju djelatnost u jednoj od gore navedenih oblasti djelovanja;
organizacije koje se bave djelatnostima iz oblasti medijskog pluralizma.

Prijave na Konkurs vrše se putem ispunjavanja  formulara koji su objavljeni na internet sajtu http://www.mf.gov.me/rubrike/konkurs_igre_na_srecu/ 
Prijave planova i programa sa kompletnom dokumentacijom predviđenom Konkursom dostaviti na arhivu Ministarstva finansija, Ul. Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica, sa naznakom Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Takođe, na koverti u kojoj se dostavlja dokumentacija potrebno je naznačiti kategoriju i oblast u kojoj se konkuriše, kao i da li je eventualno obezbijeđeno finansiranje od strane fondova Evropske unije. 

Popunjen formular/prijavnu formu je neophodno Komisiji dostaviti u koverti, u 3 (tri) štampana primjerka, ovjerena pečatom organizacije i potpisana od strane ovlašćenog lica, kao i u elektronskom obliku na jednom CD-u. Propratnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u 1 (jednom) primjerku, u štampanoj verziji. CD ne treba da sadrži propratnu dokumentaciju. Ukoliko organizacija aplicira  sa više planova i programa, svu propratnu dokumentaciju je potrebno dostaviti uz svaki pojedinačni plan i program. 

Prijavnu formu plana i programa, bez prateće dokumentacije, potrebno je dostaviti i na e-mail adresu velibor.damjanovic@mif.gov.me

Komisija neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnijete u predviđenoj prijavnoj formi, prijave koje su modifikovane ili nijesu u potpunosti popunjene i koje ne ispunjavaju zahtjeve iz ovog Konkursa. 

Predloge planova i programa, sa pratećom dokumentacijom je moguće dostaviti i putem pošte, zaključno sa posljednjim danom Konkursa. Za aplikacije dostavljene poštom važi datum sa poštanskog žiga kada je predata zvaničnom poštanskom operateru.
Organizacija čiji je plan i program odbijen može u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke podnijeti zahtjev za obrazloženje razloga za donošenje te odluke. Obrazloženje i bodovnu listu Komisija dostavlja u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.
Priložena dokumentacija se ne vraća.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a poslednji dan u kome je moguće predati aplikaciju je 14.04.2017. godine do 16.00 časova. 

Odluku o odabiru planova i programa i raspodjeli sredstava Komisija donosi u roku koji ne može biti duži od 45 dana od dana završetka Konkursa, nakon čega će Predsjednik Komisije, zaključiti ugovore sa nosiocima odobrenih planova i programa.

Napomena: 

Ukoliko je organizacija prihodovala sredstva po osnovu Konkursa iz 2016. godine, a do sada nije realizovala sva pomenuta sredstva, potrebno je dostaviti detaljan izvještaj o utrošku do dana dostavljanja aplikacije na Konkurs za 2017. godinu realizovanih sredstava, u skladu sa aktivnostima predviđenim odobrenim planom i programom. Takođe, potrebno je kao dokaz da eventualno uplaćena a neiskorešćena sredstva nijesu utrošena za druge svrhe dostaviti i potvrdu da se sredstva nalaze na računu organizacije (izvod iz banke na dan dostavljanja aplikacije na Konkurs).


Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću