Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Конкурс за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за 2015. годину

Датум објаве: 25.08.2015 11:43 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


Сходно Уредби о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода од игара на срећу (,,Службени лист ЦГ”, бр. 42/2011), Комисија за расподјелу дијела прихода од игара на срећу, расписује

К О Н К У Р С
за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за 2015. годину

И  Дијелом прихода од игара на срећу финансираће се износом до 2.819.637,45 еура планови и програми организација у сљедећим областима:

1. Социјална заштита и хуманитарне дјелатности,
2. Задовољавање потреба лица са инвалидитетом,
3. Развој спорта,
4. Култура и техничка култура,
5. Ванинстутиционално образовање и васпитање дјеце и омладине,
6. Допринос у борби против дроге и свих облика зависности.

Расподјела прихода од игара на срећу врши се за планове и програме А и Б категорије.
- Програм А категорије, подразумијева план и програм за чију реализацију може бити затражен износ мањи од 15.000 еура.
- Програм Б категорије, подразумијева план и програм за чију реализацију може бити затражен износ већи од 15.000 еура. 

ИИ  План и програм А категорије садржи сљедеће елементе:

1. назив организације, са основним подацима (сједиште, контакт тел./фаx, е-маил, број запослених);
2. назив плана и програма;
3. категорију плана и програма; 
4. област плана и програма;
5. кратак садржај плана и програма;
6. опис проблема;
7. циљеве плана и програма;
8. циљне групе;
9. детаљан опис активности плана и програма:
10. рок за реализацију плана и програма;
11. очекиване резултате плана и програма;
12. начин праћења и процјене успјешности реализације плана и програма;
13. одрживост плана и програма;
14. буџет плана и програма и износ средстава за који се конкурише, износ сопствених   средстава (учешћа), као и износ средстава која су за исти план и програм одобрена од  стране других донатора, уколико су таква средства одобрена;
15. кратак опис реализованих планова и програма у претходне три године;
16. име и презиме лица одговорног за реализацију плана и програма са контакт подацима;
17. податке о органима управљања организације;
18. број жиро-рачуна и ПИБ организације.

Уз план и програм А категорије, прилаже се сљедећа документација:

1) доказ  о регистрацији организације код надлежног органа и то:
- за НВО, фотокопија ријешења о упису у регистар НВО из државног органа задуженог за вођење регистра невладиних организација;
- за спортске организације, фотокопија ријешења о упису у регистар спортских организација из државног органа задуженог за вођење регистра спортских организација;
- за привредна друштва и јавне установе, фотокопија потврде о регистрацији из ЦРПС-а;
- за остале непрофитне организације, фотокопије копије одговарајућих ријешења издатих од надлежних органа;
2) доказ о предаји финансијског извјештаја (фотокопија потврде о предаји финансијског извјештаја Пореској управи или адекватан доказ уколико организација нема обавезу предаје извјештаја Пореској управи) за 2014. годину;
3) фотокопија биланса стања и биланса успјеха за 2014. годину;
4) извјештај о реализацији средстава додијељених одлуком Комисије за претходне три године, уколико је организација у том периоду била корисник средстава по основу одлука Комисије (детаљан финансијски извјештај о утрошеним средствима за претходну годину, са копијама рачуна, уговора и извода банке по којима су плаћани, као и наративни извјештај са табеларним прегледом трошкова за утрошена средства за двије године прије тога). Уколико организација у наведеном периоду није користила средства по основу одлука Комисије, доставити изјаву о томе. Изјаву потребно доставити као засебан документ;
5) изјава организације да за тражени износ није добила средства од другог донатора. Изјаву потребно доставити као засебан документ;
6) изјава организације да су наведене информације у приједлогу плана и програма тачне. Изјаву потребно доставити као засебан документ;
7) три штампане и једна електронска верзија плана и програма на ЦД;
8) организација може доставити валидне доказе у циљу потврде сопствених капацитета.

Пријаву на Конкурс за планове и програме А категорије може поднијети организација која је регистрована најмање шест мјесеци прије дана објављивања Конкурса.

Комисија задржава право да затражи допуну извјештаја од апликаната о реализацији појединих претходних планова и програма.

ИИИ План и програм Б категорије садржи сљедеће елементе:

1. назив организације, са основним подацима (сједиште, контакт тел./фаx, е-маил);
2. назив плана и програма;
3. категорију плана и програма;
4. област плана и програма;
5. кратак садржај плана и програма;
6. опис проблема;
7. циљеве плана и програма;
8. циљне групе;
9. детаљан опис активности плана и програма;
10. рок за реализацију плана и програма;
11. очекиване резултате плана и програма;
12. начин праћења и процјене успјешности реализације плана и програма;
13. одрживост плана и програма;
14. буџет плана и програма и износ средстава за који се конкурисе, износ сопствених средстава (учешћа), као и износ средстава која су за исти план и програм одобрена од  стране других донатора, уколико су таква средства одобрена;
15. очекиване изворе додатног финансирања;
16. податке о капацитету организације да реализује план и програм;
17. кратак опис реализованих планова и програма у претходних пет година;
18. име и презиме лица одговорног за реализацију плана и програма са контакт подацима;
19. податке о органима управљања организације;
20. број жиро-рачуна и ПИБ организације.


Уз план и програм Б категорије прилаже се сљедећа документација:

1) доказ  о регистрацији организације код надлежног органа и то:
- за НВО, фотокопија ријешења о упису у регистар НВО из државног органа задуженог за вођење регистра невладиних организација;
- за спортске организације, фотокопија ријешења о упису у регистар спортских организација из државног органа задуженог за вођење регистра спортских организација;
- за привредна друштва и јавне установе, фотокопија потврде о регистрацији из ЦРПС-а;
- за остале непрофитне организације, фотокопије одговарајућих ријешења издатих од надлежних органа;
2) доказ о предаји финансијског извјештаја за претходну годину (фотокопија потврде о предаји финансијског извјештаја Пореској управи или адекватан доказ уколико организација нема обавезу предаје извјештаја Пореској управи) за 2014. годину;
3) фотокопија биланса стања и биланса успјеха за 2014. годину;
4) извјештај о реализацији средстава, додијељених одлуком Комисије за претходних пет  година уколико је организација у том периоду била корисник средстава по основу одлука Комисије (детаљан финансијски извјештај о утрошеним средствима за претходну годину са копијама рачуна, уговора и извода банке по којима су плаћани, као и наративни извјештај са табеларним прегледом трошкова  за утрошена средства за четири године прије тога). Уколико организација у наведеном периоду није користила средства по основу одлука Комисије, доставити изјаву о томе. Изјаву потребно доставити као засебан документ;
5) изјава организације да за тражени износ није добила средства од другог донатора. Изјаву потребно доставити као засебан документ;
6) изјава организације да посједује канцеларије за рад и да има запослене (доставити лист непокретности или уговор о закупу просторија, као и М4 образац за запослене у организацији, образац ИОППД или потврда послодавцу о запосленом са додатком Б: Регистрација физичког лица коју при запослењу сваког лица послодавцу издаје Пореска управа). Изјаву потребно доставити као засебан документ;
7) изјава организације да су информације наведене у приједлогу плана и програма тачне;
8) три штампане и једна електронска верзија плана и програма на ЦД;
9) изјава партнера о прихватању учешћа у плану и програму у висини износа средстава која су наведена у плану и програму, уколико у плану и програму постоје партнери;
10) изјава да се средства добијена на основу Конкурса неће користити за покриће губитака или других обавеза организације;
11) организација може валидне доказе у циљу потврде сопствених капацитета.

Пријаву на Конкурс за планове и програме Б категорије може поднијети организација која је регистрована најмање 12 мјесеци прије дана објављивања Конкурса. 

Тражени износ средстава за финансирање планова и програма Б категорије не може бити већи од укупних средстава која је организација реализовала у оквиру свог редовног пословања у претходној години. 

Комисија задржава право да затражи допуну извјештаја од апликаната о реализацији појединих претходних планова и програма.

ИВ Право учешча на Конкурсу имају: 

Невладине организације регистроване на основу Закона о НВО, које су регистроване и активно обављају дјелатност најмање пола, односно једну годину, прије дана расписивања овог Конкурса (у зависности да ли је план и програма којим организација доставља пријаву на Конкурс А или Б категорије), а које обављају дјелатност у једној од горе наведених области дјеловања;
остале непрофитне организације и јавне установе које обављају дјелатност у једној од горе наведених области дјеловања;
организације које се баве дјелатностима из области медијског плурализма.

Пријаве на Конкурс врше се путем пријавних формулара који су објављени на интернет сајту www.мф.гов.ме

Пријаве планова и програма са комплетном документацијом предвиђеном Конкурсом доставити на архиву Министарства финансија, Ул. Станка Драгојевића бр. 2, 81000 Подгорица, са назнаком Конкурс за расподјелу дијела прихода од игара на срећу. Такође, на коверти у којој се доставља документација потребно је назначити област у којој се конкурише, као и да ли је евентуално обезбијеђено финансирање од стране фондова Европске уније. 

Попуњену апликациону форму неопходно је доставити у 3 (три) примјерка у штампаној верзији, и у електронском облику на једном ЦД-у. Потписану и овјерену пропратну документацију потребно је, у засебној коверти, доставити у 1 (једном) примјерку, у штампаној верзији. Пропратну документацију је потребно доставити уз сваки појединачни план и програм којим организација доставља апликацију на Конкурс. Приликом предаје апликације неопходно је да организација донесе и сопствени примјерак апликационе форме на који ће бити уписана потврда да је апликација предата. Апликације организација које не буду имале поменути примјерак неће бити прихваћене, а представници организација биће упућени да ижврше допуну апликације у складу са овим ставом. 

Пријавну форму плана и програма потребно је доставити и на е-маил адресу марко.вукасевиц@миф.гов.ме.

Комисија неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве које нијесу поднијете у предвиђеној пријавној форми и које не испуњавају захтјеве из овог Конкурса.

Организација чији је план и програм одбијен може у року од 15 дана од дана објављивања одлуке поднијети захтјев за образложење разлога за доношење те одлуке. Образложење и бодовну листу Комисија доставља у року од 15 дана од дана пријема захтјева.

Приложена документација се не враћа.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, а последњи дан у коме је могуће предати апликацију је 24.09.2015. године до 16.00 часова. 

Одлуку о одабиру планова и програма и расподјели средстава Комисија доноси у року који не може бити дужи од 45 дана од дана завршетка Конкурса, након чега ће Предсједник Комисије закључити уговоре са носиоцима одобрених планова и програма.

Овдје можете преузети Формулар А

Овдје можете преузети Формулар БНапомене: 

Уколико је организација приходовала средства по основу прошлогодишњег Конкурса, а до сада није реализовала сва поменута средстава, потребно је доставити детаљан извјештај о утрошку до дана достављања апликације на Конкурс за 2015. годину реализованих средстава, у складу са активностима предвиђеним одобреним планом и програмом. Такође, потребно је као доказ да евентуално уплаћена а неискорешћена средства нијесу утрошена за друге сврхе доставити и потврду да се средства налазе на рачуну организације (извод из банке на дан достављања апликације на Конкурс).