Manja slova Veća slova RSS

>

Potpisivanje sporazuma o reprogramu duga sa Republikom Italijom

Datum objave: 08.03.2007 10:49 | Autor: DRŽAVNI DUG

Ispis Štampaj stranicu


Sporazum o smanjenju i reprogramu duga izmedju Vlade Republike Italije i Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore potpisan je 4. decembra, 2006 god. u cilju realizacije Usaglašenog zapisnika o konsolidaciji duga Savezne Republike Jugoslavije, potpisanog 28. decembra 2001. godine sa predstavnicama vlada zemalja članica Pariskog kluba povjerilaca. Usaglašenim zapisnikom odredjeni su osnovni principi, uslovi i preporuke otpisa duga bivše Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), dok su bilateralnim sporazumima izmedju vlada zemalja povjerilaca i SRJ utvrdjene obaveze prema konkretnoj zemlji, i način regulisanja duga. Srbiji i Crnoj Gori dug je, u okvru Pariskog kluba povjerilaca, reprogramiran i otpisan po Napuljskim uslovima , tj . 66%.
Sporazum sa Italijom je, osim sporazuma sa Japanom, odnosno Japanskom bankom za međunarodnu saradnju (JBIC), jedini nepotpisani bilateralni sporazuma sa zemljama povjeriocima iz Pariskog kluba. Međutim, na osnovu preporuke iz Sekreterijata Pariskog kluba, Crna Gora će najvjerovatnije, uslijed sticanja nezavisnosti, potpisati bilateralne sporazume sa svim kreditorima iz Pariskog kluba. Procedura potpisivanja bilateralnih sporazuma neće najvjerovatnije značajnije uticati na ukupan iznos duga, kao i na redovnu otplatu dogovorenih obaveza.
Sporazum sa Italijom obuhvata dug prema italijanskoj državnoj agenciji za osiguranje spoljne trgovine - SACE i prema Artigiancassa SpA, menadžera ODA kredita u ime Republike Italije.
Ukupne obaveze Crne Gore prema SACE-u, poslije otpisa od 66%, prema dostavljenim dužničkim listama, iznose 4.670.563,82 eura i 3.291.871,86 USD. Iznos duga u eurima Crne Gore prema SACE-u je iznosio na dan 22. mart, 2002 god. 13.736.508 eura (original dug je bio u italijanskim lirama i DEM), poslije prog otpisa od 51% 6.730.888,92 eura, tako da je ukupan otpisani iznos 9.065.944,81 eura.. Dolarski dio duga prema SACE-u Crne Gore iznosio je na 22. mart, 2002. god 9.681.662,83, poslije prvog otpisa 4.744.014,79, tako da je ukupan otpisani iznos 6.389.790,97 USD. Otplata prema utvrdjenom amortizacionom planu počinje 2008. i završava se 2024. god. Kamatna stopa je utvrđena na nivou šestomjesečnog EURIBOR-a za eurski dio duga i šestomjesečnog LIBOR za dolarski dio duga, uvećan za 0,50% marže na godišnjem nivou.
Kod ODA zajmova (Official Development Assistance / zvanična razvojna pomoć, zajmovi sa koncesionalnim uslovima), utvrdjen je amortizacioni plan za ODA zajmove, odnosne obaveze prema Artigiancassa, koji se otplaćuje u punom iznosu glavnice sa početnim datumom otplate 22. septembra 2018. god. i završnim 22. martom 2041. god. Ukupan iznos duga prema Artigiancassa-i u iznosio je za Srbiju i Crnu Goru 23.728.598,15 eura i 4.743.777,72 USD. Obaveza prema Artigiancassa-i, poslije alokacije duga i potpisivanja dužničkih lista iznosi za Crnu Goru 6.573.906,70 eura i 3.585.587,58 USD. Treba napomenuti da se kod reprograma duga kod ODA zajmova, ne otpisuje se dogovoreni iznos od 66%, već se ugovara novi finansijski uslovi duga, kao npr. vrijeme trajanja otplate, grejs period i kamatna stopa, što kod Sporazuma sa Italijom iznosi 8 god. grejsa (računajući od 2008. god.), 25 godina otplate i 1.75% fiksna kamata.
Podaci za dug prema Italiji u Ministarstvu finansija su vodjeni bez obračunatih kamata i zateznih kamata, tako da reprogram duga sa Italijom neće značajnije uticati na ukupan iznos duga Crne Gore prema Pariskom klubu povjerilaca.

Odsjek za upravljanje dugom, analizu zaduženosti,
upravljanje gotovinom i odnose sa inostranstvom
Nemanja Pavličić, koordinator Odsjeka