Manja slova Veća slova RSSNajčešće postavljena pitanja i odgovori

07.04.2011.

Pita Agencija Superior

Da li je preduzeće obavezno da obračuna i plati PDV na sledeće usluge: 1. Prevoz robe (rude iz rudnika Trepča) sa Kosova do slobodne zone u Luci Bar - roba je namijenjena izvozu, a preduzeće posjeduje CMR da je roba izvezena? 2. Preduzeće organizuje poslove za partnera sa Kosova vezano za posao iz tačke 1 (sklapa ugovor za špediterske usluge, sklapa ugovor o prevozu robe sa prevozničkom firmom, sklapa ugovor sa Lukom Bar za lučke usluge ), tj. poslove vezane za izvoz rude sa Kosova za ino tržište, a preko slobodne zone Luka Bar? Da li treba obračunati PDV prilikom ispostavljanja fakture partneru sa Kosova? Da li ovakav posao sa aspekta Zakona o PDV-u ima tretman izvoza?

06.04.2011.

Pita Miomir Radifiković

Uredbom o odloženom plaćanju poreza na dobit predviđena je mogućnost da poreski obveznik plati porez na dobit u šest jednakih mjesečnih rata. Uredbom nije predviđena mogućnost - pravo da se na preostale rate plaća kamata. Stav Poreske uprave, koji nigdje zvanično nije objavljen, je da se na preostale rate plaća kamata od 0,03% dnevno. Kako je moguće da se jednim propisom daje pogodnost poreskom obvezniku da plati nešto u mjesečnim ratama, a istovremeno ga kažnjavate obračunom kamate a BEZ IKAKVOG PRAVNOG OSNOVA? Ovdje se ne radi o klasičnoj docnji, već je neko zvanično omogućio da obavezu plaćate u ratama.

04.04.2011.

Pita Longrun Invest D.O.O. Bar

Preduzeće se isključivo bavi proizvodnjom i prodajom stanova za tržište. Na kraju godine ima zalihe neprodatih stanova, a Opština Bar traži da platimo porez na imovinu (nekretnine) za te stanove. Obzirom da su ti neprodati stanovi zalihe gotovih proizvoda, da li smo dužni da platimo taj porez?

31.03.2011.

Pita Ratko Šarović

Da li prihvatate prijavu o potraživanjima stare devizne štednje kod nekadašnje "Invest banke” u Republici Srbiji? Pošto sam državljanin Crne Gore sa stalnim mjestom prebivališta u Nikšiću, ulica 1maj, br. 22. Sada imam 63 godine, bez zaposlenja sam i bolestan. Nemam nikakvih prihoda.

16.03.2011.

Pita Marnela Marković

Da li turistička agencija koja se bavi posredovanjem iznajmljivanja jahti ima obavezu plaćanja PDV-a ako je korisnik usluge u inostranstvu, a davalac jahte u inostranstvu, a plaćanje i posredovanje urađeno preko interneta (npr. lice iz Njemačke preko interneta naše agencije uplati na naš devizni račun za iznajmljivanje jahte u Italiji, mi sa našeg deviznog računa platimo Italiji najam jahte - 1. Mi uplaćujemo cijeli iznos a italijanska firma nama za uslugu posredovanja uplaćuje proviziju ili 2. Od uplate iz Njemačke zadržimo proviziju a ostatak platimo zakupninu)? Kakve su naše obaveze za PDV u oba slučaja, s obzirom na mjesto isporuke usluge i na sjedište primaoca usluge)?

10.03.2011.

Pita Sanja Adnađević

Za potraživanje alimentacije iz Australije uputili su me na Ministarstvo finansija, pa bih Vas zamolila da mi kažete šta bi trebalo da učinim, koju dokumentaciju da pribavim i kome tačno da se obratim u cilju potraživanja plaćanja alimentacije za dvoje djece? Otac otkako je otišao u Australiju ne šalje alimentaciju. Kojim putem da sprovedem svoja i dječija prava?

10.03.2011.

Pita Predrag Miranović

Strano pravno lice je pružalo usluge kreditiranja našoj kompaniji (doo registrovan u CRPS) u proteklih 5 godina. Glavnica kredita nije vraćana, a obaveze prema kamatama su rasle. U ovom momentu, u pregovorima smo sa tim stranim pravnim licem od kojeg smo uzimali kredit da nam se kamate, usled podrške poslovanja, otpišu. Naše pitanje glasi: da li otpis kamata podliježe poreskom tretmanu, odnosno da li se na njih plaća porez po odbitku?

03.03.2011.

Pita Aleksandar Popović

Poštovani, poslije deset godina rada prisiljen sam, zahvaljujući krizi, da zatvorim svoju zanatsku radnju. Međutim, imam nagomilane obaveze u zadnje dvije godine, a odnose se na plaćanja za Fond PIO i Fond zdravstva. Što se tiče poreza sve sam izmirio (ne treba da napominjem da je veći dio duga narastao zahvaljujući ogromnim kamatama). Da li postoji ili je u planu neka olakšavajuća okolnost ako se dug izmiri (da se kamate otpišu ili sl...)?

02.03.2011.

Pita Rajka Petranović

Uputstvo za obračun bruto zarada koje se odnosi na obračunske periode od januara 2011. g. definiše startni dio zarade koji sadrži u sebi topli obrok i 1/12 regresa, i u ovom trenutku iznosi najmanje 55% obračunske vrijednosti koeficijenta. Da li to znači da je pravno lice u obavezi da, osim 1/12 regresa isplaćuje uposlenima i topli obrok za čitav mjesec. Ukoliko nije, kako to tehnički primijeniti, s obzirom da su svi programi za obračun plata podešeni shodno uputstvu za obračun plata procentualno od obračunske vrijednosti koeficijenta. Kako primijeniti različite stope procenta na sabirke, kada su u uputstvu date kao zbir do kojeg se jednostavno dolazi izračunavanjem procenta obračunske vrijednosti koeficijenta, što će reći da se on ne može prvo dijeliti na sabirke, primijenjivati procenat i na taj način doci do iznosa, vec je definisan nacin na koji se on izracunava?

02.03.2011.

Pita Aleksandar Hranisavljević

Vlasnik sam i deponent akcija obveznica zajma za izgradnju elektro energetskih objekata u Crnoj Gori na osnovu ugovora između mene i Titogradske osnovne banke, zaključenog 08.09.1981.godine u Titogradu. Vrednost deponovanih odnosa na taj dan je iznosila 9.141,35 dinara! Kolika je vrednost danas i kome da se obratim za naplatu istih? U ugovoru piše da je godišnja kamata 10%.