Manja slova Veća slova RSS

>

Pita DOO KONTOMEN - RADE ČABARKAP, PODORICA

Datum objave: 15.05.2009 10:12 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje

Doo in.pro, društvo za zastupanje u osiguranju, sa šifrom djelatnosti 67200 - dr. Pomoćni poslovi za osiguranje registrovana je kao pdv obveznik, a shodno čl.27 tačka1) su oslobođeni plaćanja pdv-a. Ima li svrhe iskazivati ulazni pdv u vezi sa čl.38 zakona o pdv-u ? Ili osnovno pitanje da li su trebali uopšte biti registrovani kao pdv obveznici?

Odgovor

Poštovani g-dine Čabarkapa,

U vezi Vašeg pitanja, a odnosi se na poreski tretman usluga koje obavljaju posrednici osiguranja, daje se sledeće m i š lj e nj e: Odredbama člana 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list RCG”, br. 65/01.....76/05 i “Službeni list CG”, broj 16/07) propisano je da se PDV plaća na promet proizvoda i usluga koje poreski obveznik vrši u okviru obavljanja svoje djelatnosti uz naknadu, kao i na uvoz proizvoda. Odredbama člana 27 tačka 1) citiranog zakona propisano je da su usluge osiguranja i reosiguranja, uključujući usluge koje obavljaju posrednici i agenti u osiguranju oslobodjene plaćanja PDV. Odredbama člana 67 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list RCG”, br. 65/02.... 16/06) propisano je da su usluge osiguranja i reosiguranja ugovaranje i sprovođenje ugovora o imovinskom i ličnom osiguranju, reosiguranju i suosiguranju. Usluge koje obavljaju posrednici osiguranja i agenti su poslovi posredovanja u osiguranju sa kojima osiguravajuće društvo posreduje u osiguranju preko drugih privrednih društava i pojedinaca. Odredbama člana 131 citiranog pravilnika propisano je da prijavu za registraciju ne podnose pravna lica koja obavljaju isključivo isporuke proizvoda i usluga oslobođene plaćanja PDV. Prema tome, ukoliko “Kontomen” doo obavlja usluge posrednika u osiguranju koje su oslobođene plaćanja PDV, ne postoji mogućnost da se registruje za plaćanje PDV po tom osnovu. Međutim, ukoliko “Kontomen” doo obavlja isporuku oporezivih proizvoda i usluga, a koje su veće od 18.000 €, obavezan je da se registruje za plaćanje PDV.

Pomoćnik ministra, Koviljka Mihailović
Sektor poreskog i carinskog sistema