Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Nenezić Marina, BAR

Datum objave: 09.11.2009 15:45 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Vezano za clan 21.zakona o porezu na dobit pravnih lica , da li se kapitalnim dobitkom smatra prihod koji poreski obveznik ostvari prodajom , odnosno drugim prenosom uz naknadu gradjevinskih objekata (stambenih i poslovnih prostora) koji se tretiraju kao obicna imovina - zalihe ako su kupljeni radi dalje prodaje...

Odgovor:

Poštovana g-đo Nenezić, U vezi vašeg zahjeva koji ste nam dostavili e-mailom, a koji se odnosi na poreski tretman prihoda od prodaje nepokretnosti (knjigovodstveno su evidentirane kao zalihe), daje se sledeće m i š lj e nj e: Odredbama člana 21 stav 1 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni list RCG”, br. 65/01 i 80/04 i “Službeni list C.G”, br. 40/08) propisano je da se kapitalnim dobitkom smatra prihod koji poreski obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu zemljišta, građevinskih objekata, imovinskih prava, udjela u kapitalu i hartija od vrijednosti. Prihodi od kapitalnih dobitaka uključuju se u poresku osnovicu u godini u kojoj su ostvareni, u visini od 50 % (stav 2 citiranog člana). Kapitalni dobitak, shodno odredbama člana 22 citiranog Zakona o porezu na dobit pravnih lica, predstavlja razliku između prodajne cijene imovine i njene nabavne cijene usklađene na način predviđen ovim zakonom. Shodno Međunarodnim računovodstvenim standardima (standard 2) prihodi od prodaje nepokretnosti koje su namijenje za dalju prodaju (knjigovodstveno su evidentirane kao zalihe) predstavljaju poslovni prihod, a ne kapitalnu dobit i predmet su oporezivanja porezom na dobit, kao i drugi poslovni prihodi.

Srdacan pozdrav,
Sektor za poreski i carinski sistem