Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Sanija Alilović

Datum objave: 19.08.2011 15:32 | Autor: Ivona Mihajlović

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Dio stranog društva u Crnoj Gori je registrovan 24. 03. 2010. godine. Vlasnik i osnivač Društva je Ministarstvo Republike Srbije. Društvo je i prije registracije poslovalo u Crnoj Gori, ostvarivalo prihod i plaćalo sve obaveze (PDV, poreze i doprinose za zapošljene radnike i ostale obaveze). Sredstva su uplaćivana sa žiro računa osnivača. Kako prilikom registracije DSD (po Zakonu o preduzećima) nema obavezu da upiše osnivački kapital, za takve obaveze (zalihu robe, zarade radnika i sl.) prije registracije Društva u Bilansu stanja za 2010. godinu formirana je obaveza prema matičnom pravnom licu. Moje pitanje glasi: da li se ta sredstva mogu prenijeti osnivaču bez oporezivanja po odbitku, po stopi od 9%?

U 2010. godini Društvo je ostvarilo dobit i uplatilo porez - da li je u slučaju isplate ostatka dobiti oporeziva osnovica u bruto iznosu ili se porez odbija od iznosa koji se isplaćuje?

Dio stranog društva se bavi ugostiteljskom djelatnošću u objektu tipa hotela sa tri zvjezdice. Namijenjen je prije svega za smještaj radnika Ministarstva, koje je osnivač, ali i trećim licima. Kapaciteti u objektu se koriste i za odmor, pripremu i boravak radnika iz drugih poslovnih jedinica. Takve usluge se ne naplaćuju, ali se za njih kucaju fiskalni računi, obračunava PDV i iskazuje prihod u Bilansu uspjeha. Da li se troškovi za te usluge mogu priznati kao poslovni rashod, ili ih treba korigovati u poreskom bilansu kao reprezentaciju?

Odgovor:

Poštovana g-đo Alilović,

Shodno odredbama člana 2 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni list RCG”, br. 65/01 i 80/04 i “Službeni list C.G”, br. 40/08 i 86/09) poreski obveznik poreza na dobit je rezidentno, odnosno nerezidentno pravno lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti.

Predmet oporezivanja rezidenta, shodno odredbama člana 4 stav 1 citiranog zakona, je dobit koju rezident ostvari u Crnoj Gori i izvan Crne Gore, dok je predmet oporezivanja nerezidenta dobit koju nerezident ostvari u Crnoj Gori (stav 2 citiranog člana). Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice (član 28 zakona).

Obveznik poreza na dobit, shodno odredbama člana 29 stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o porezu na dobit pravnih lica dužan je da obračuna, obustavi i uplati porez po odbitku na prihode isplaćene po osnovu dividendi i udjela u dobiti, kamata, naknada za autorska prava i druga prava intelektualne svojine, kapitalnog dobitka, naknada za zakup pokretne i nepokretne imovine, naknada po osnovu konsalting usluga, usluga istraživanja tržišta i revizorskih usluga, koje se isplaćaju rezidentnim i nerezidentnim pravnim i fizičkim licima. Porez po odbitku plaća se po stopi 9% na osnovicu koju čini iznos bruto prihoda.

Međutim, odredbom člana 34 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, propisano je da sporazum o otklanjanju dvostrukog oprezivanja ima pretežnu važnost u odnosu na odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Ukoliko postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenjuju se odredbe tog ugovora pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Crna Gora zaključila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i da je nerezident stvarni vlasnik prihoda (član 29a Zakona).

Odredbama člana 15 citiranog zakona propisano je da se izdaci za reprezentaciju priznaju kao rashod u iznosu do 1% ukupnog prihoda pod uslovom: da su nastali radi unapređenja poslovanja, da su dokumentovani i da njihov primalac nije povezano lice.


S poštovanjem,

SEKTOR ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM