Manja slova Veća slova RSSNajčešće postavljena pitanja i odgovori

19.08.2011.

Pita Sanija Alilović

Dio stranog društva u Crnoj Gori je registrovan 24. 03. 2010. godine. Vlasnik i osnivač Društva je Ministarstvo Republike Srbije. Društvo je i prije registracije poslovalo u Crnoj Gori, ostvarivalo prihod i plaćalo sve obaveze (PDV, poreze i doprinose za zapošljene radnike i ostale obaveze). Sredstva su uplaćivana sa žiro računa osnivača. Kako prilikom registracije DSD (po Zakonu o preduzećima) nema obavezu da upiše osnivački kapital, za takve obaveze (zalihu robe, zarade radnika i sl.) prije registracije Društva u Bilansu stanja za 2010. godinu formirana je obaveza prema matičnom pravnom licu. Moje pitanje glasi: da li se ta sredstva mogu prenijeti osnivaču bez oporezivanja po odbitku, po stopi od 9%?

07.06.2011.

Pita Maja Maričić

Poštovani, obraćam Vam se zbog jedne nedoumice. Interesuje me čiji je sertifikat računovođa priznat - IRRCG ili ISRCG od strane Republike Crne Gore?

30.05.2011.

Pita Ranko Novaković

Preduzeće se bavi veleprodajom mašina i rezervnih djelova. Na lageru je imalo mašinu koja nije bila ispravna (istekao joj je garantni rok) i koju je trebalo remontovati. Za remont mašine iskorišćeni su rezervni djelovi koje smo imali na lageru. Napravljena je specifikacija utrošenih djelova i razdužen magacin. Poslije remonta mašinu smo prodali pravnom licu. Fakturisali smo prodajnu vrijednost mašine plus PDV. Šta treba uraditi sa robom koju smo iskoristili za remont- da li i na nju treba obračunati PDV i, ako je tako, zar se tu ne radi o dvostrukom oporezivanju?

27.05.2011.

Pita Živko Ćosić

Pravno lice je u okviru svoje djelatnosti privelo kraju izgradnju stambeno poslovnog centra u Crnoj Gori, a u tumačenju člana 46 stav 11 Pravilnika o primjeni zakona o PDV -u, osnovica za obračun se umanjuje za iznos vrijednosti zemljišta i plaćenih komunalija. Neophodno nam je vaše mišljenje u cilju spoznaje da li smo pravilno protumačili navedene odredbe i eventualno izbjegli spor sa Poreskom upravom...

26.05.2011.

Pita Agencija Lilinvest

Da li pravo na povraćaj dijela plaćene akcize shodno Pravilniku o dopunama pravilnika o primjeni zakona o akcizama (Sl.list 23/11) ima firma koja vrši drumski prevoz tereta, grupa 49.41, ako se radi o prevozu prehrambene robe (mlijeko i mliječni proizvodi, sirevi, suhomesnata roba, konditori) za sopstvene potrebe? Naime, firma je uvoznik i vrši prevoz i distribuciju uvezene robe sopstvenim kamionima na cijeloj teritoriji Crne Gore.

20.05.2011.

Pita Merlinn DOO Tivat

Da li je crnogorska firma prilikom izdavanja računa inostranoj firmi koja nema sjedište u Crnoj Gori, niti poreskog zastupnika, u obavezi da obračuna PDV na fakturi za usluge posredovanja pri prodaji nepokretnosti u Crnoj Gori? Pošto inostrana firma nema sjedište u Crnoj Gori, niti poreskog zastupnika, da li se PDV obračunava na osnovicu iz člana 20 stav 5 Zakona o porezu na dodatu vrijenost i isti prikaže u knjizi izdatih i primljenih računa? Dakle, da li se obračunati PDV iskaže u knjigama primljenih i izdatih računa, što znači da se izlazni PDV umanji za ulazni PDV?

10.05.2011.

Pita Miroslav Zekić

Pred referendum je od strane CBCG traženo od štediša Inos banke da dostave podatke, i da će odmah poslije pobjede to pitanje biti riješeno, odnosno štediše obeštećene, što je i jedna od obaveza pred ulazak u EU (obeštećenje dugova prema građanima). Želio bih da pitam dokle se došlo sa ovom stvari?

27.04.2011.

Pita Ljiljana Racković

Koje poreze i doprinose je dužan da plaća isplatilac ličnih primanja za zaposlenog penzionera?

27.04.2011.

Pita Olga Blečić

Da li postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku na kamatu plaćenu Evropskoj investicionoj banci, čije je sjedište u Luxemburgu? Da li je plaćena kamata IFC Wasington oslobođena plaćanja poreza po odbitku, u skladu sa Sporazumom o Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (čl. 6, Odjeljak 9)?

15.04.2011.

Pita Savo Jovović

Poštovani ministre, imam određena sredstva u Dafiment banci. Kada će početi isplata?