Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Дјелатности

08.04.2014.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства финансија

Овдје можете преузети Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства финансија...

08.04.2014.

Директорат за имовинско правне послове

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ врше се послови који се односе на: примјену Закона о својинско правним односима, Закона о државној имовини, Закона о државном премјеру и катастру непокретности, Закона о јавним набавкама, Закона о експропријацији, Закона о повраћају одузетих имовинских права и обештећењу, Закона о старању привремено и трајно одузетом имовином у кривичним и другим поступцима односно послови у вези са...

08.04.2014.

Директорат за централну хармонизацију

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ЦЕНТРАЛНУ ХАРМОНИЗАЦИЈУ врше се послови који се односе на: припрему предлога закона и подзаконских прописа из области финансијског управљања и контрола и унутрашње ревизије у јавном сектору; израду методологија и стандарда рада финансијског управљања и контрола и унутрашње ревизије; припрему програма обуке и обуку лица одговорних и укључених у финансијско управљање и контролу и унутрашњу ревизију; организовање и спровођење програма обуке за полагање испита за стицање звања овлашћеног унутрашњег ревизора; координацију успостављања и развоја система унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору; вођење и одржавање регистра јединица за унутрашњу ревизију, регистра повеља унутрашњих ревизора, регистра овлашћених унутрашњих ревизора и регистра лица задужених за финансијско управљање и контроле; праћење примјене закона, подзаконских прописа и интерних аката, стандарда за финансијско управљање и контролу и унутрашњу ревизију...

08.04.2014.

Директорат за порески и царински систем, рачуноводство и ревизију

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМ, РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ врше се послови који се односе на: израду закона и других прописа којима се уводе јавни приходи (царине, порези, доприноси, таксе, накнаде и др.) којима се финансирају јавни расходи, на нивоу државе и на нивоу јединица локалне самоуправе; припрему прописа којима се уређује систем финансирања локалне самоуправе (општина, главног града и престонице), укључујући предлоге за расподјелу прихода између државног нивоа и нивоа локалне самоуправе; креирање политика, израду закона и других прописа из области рачуноводства и ревизије; вођење другостепеног управног пореског и царинског поступка по жалбама и другим правним средствима обвезника, против првостепених управних аката пореског и царинског органа...

08.04.2014.

Директорат за финансијски систем и унапређење пословног амбијента

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ И УНАПРИЈЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА врше се послови који се односе на: регулацију финансијског система и унапријеђење пословног амбијента, у смислу елиминисања бизнис баријера; пратеће законске и нормативне активности у вези са претходно наведеним пословима; законску регулацију финансијског система, финансијског тржишта и питањима финансијске стабилности и законску регулацију; успостављање законодавног оквира у области спречавања прања новца; израду закона и других прописа из области игара на срећу...

08.04.2014.

Директорат за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи

ДИРЕКТОРАТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И УГОВАРАЊЕ СРЕДСТАВА ЕУ ПОМОЋИ врши послове који се односе на: примјену Закона о ратификацији оквирног споразума измедју Владе Црне Горе и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ ЕЗ Црној Гори у оквиру спроводјења инструмента предприсутне помоћи (ИПА); доноси законе, подзаконска акта, прописе, пословнике, процедуре о успостављању децентрализованог система управљања пројектима Европске уније у Црној Гори; врши надзор у придржавању закона, прописа, процедура; стара се о усклађености закона, других прописа (националне легислативе) са европским правним системом; одговоран је за спровођење тендера, уговарање, одобравање плаћања и финансијско извјештавања са аспекта јавних набавки у области услуга, набавки, радова, бесповратне помоћи и твининга у смислу програма које финансира Европска унија у Црној Гори...

08.04.2014.

Директорат државног трезора

У ДИРЕКТОРАТУ ДРЖАВНОГ ТРЕЗОРА врше се послови који се односе на: плаћање на бази релевантне документације и достављених података од стране потрошачких јединица; управљање рачуноводственим системом државних примитака и издатака; водјење Главне књиге Трезора; обрадјивање налога за потрошњу средстава; припремање завршних рачуна буџета; праћење извршавања потрошње средстава опредијељених по годишњем закону о буџету; развијње и водјење рачуноводства буџета и управљање финансијским информационим системом; припремау редовних финансијских извјештаја за потребе министра...

08.04.2014.

Директорат за економску политику и развој

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ЕКОНОМСКУ ПОЛИТИКУ И РАЗВОЈ врше се послови који се односе на: развој система финансирања јавне потрошње, макроекономских модела и метода процјене; развој модела и параметара система планирања примитака и издатака буџета, дефицита и покрића дефицита, сходно медјународним стандардима; развој система програмског буџетирања и припреме прописа за његову примјену, управљање поступком конпензирања неизмирених обавеза; имплементација програмског буџета; праћење рада јавних предузећа, предузећа у власништву државе и државних помоћи...

08.04.2014.

Директорат за буџет

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА БУЏЕТ врше се послови који се односе на: припрему приједлога текуће економске политике; поступак припремања, планирања и израде годишњих закона о буџету и других прописа којима се ближе уредјује његово припремање и извршење; предлагања смјерница и средњорочног макроекономског оквира за припрему и планирање буџета...

08.04.2014.

Кабинет Министарства финансија

Кабинет Министарства финансија...