Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Дјелатности

07.11.2017.

ДИРЕКТОРАТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И УГОВАРАЊЕ СРЕДСТАВА ЕУ ПОМОЋИ

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И УГОВАРАЊЕ СРЕДСТАВА ЕУ ПОМОЋИ врше се послови који се односе на: спровођење поступака јавних набавки за пројекте у оквиру програма који се финансирају из ЕУ средстава, а у складу са правилима која важе за ове програме; припремање и закључивање уговора са одабраним понуђачима; праћење спровођења и измјена уговора; спровођење административних и провјера на лицу мјеста ради контроле извјештаја о имплементацији уговора које подносе уговарачи...

07.11.2017.

ДИРЕКТОРАТ ЗА УПРАВЉАЧКУ СТРУКТУРУ

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА УПРАВЉАЧКУ СТРУКТУРУ врше се послови који се односе на успостављање, организацију, надгледање и одржавање система за децентрализовано и/или индиректно управљање средствима претприступне подршке (ИПА), израду процедура за систем финансијског управљања и контроле, спровођење административних контрола и провјера на лицу мјеста; праћење отклањања ревизорских налаза...

07.11.2017.

ДИРЕКТОРАТ ЗА ЕКОНОМСКУ И РАЗВОЈНУ ПОЛИТИКУ

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ЕКОНОМСКУ И РАЗВОЈНУ ПОЛИТИКУ врше се послови који се односе на: праћење и анализирање стања у економији Црне Горе и конципирање и предлагање мјера економске и развојне политике; анализу остваривања мјера економске и развојне политике; праћење глобалних кретања и њиховог утицаја на развој Црне Горе...

07.11.2017.

ДИРЕКТОРАТ ДРЖАВНОГ ТРЕЗОРА

У ДИРЕКТОРАТУ ДРЖАВНОГ ТРЕЗОРА врше се послови који се односе на: плаћање на бази релевантне документације од стране потрошачких јединица; управљање рачуноводственим системом државних примитака и издатака; водјење Главне књиге Трезора; обрадјивање налога за потрошњу средстава; припремање завршних рачуна буџета; праћење извршавања потрошње средстава опредијељених по годишњем закону о буџету...

07.11.2017.

ДИРЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И ПРИВРЕДНА ДРУШТВА У ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИШТВУ ДРЖАВЕ

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И ПРИВРЕДНА ДРУШТВА У ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИШТВУ ДРЖАВЕ врше се послови који се односе на припрему прописа (закона и подзаконских аката) у вези финансирања јединица локалне самоуправе, припремање анализа, информација и извјештаја у вези финансирања локалне самоуправе, припремање извјештаја о буџетској потрошњи локалне самоуправе, припремање и процјену нивоа буџетске потрошње локалне самоуправе...

07.11.2017.

ДИРЕКТОРАТ ЗА ДРЖАВНИ БУЏЕТ

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ДРЖАВНИ БУЏЕТ врше се послови који се односе на: припрему приједлога текуће економске политике; поступак припремања, планирања и израде годишњих закона о буџету и других прописа којима се ближе уредјује његово припремање и извршење; предлагање смјерница и средњорочног макроекономског оквира за припрему и планирање буџета...

07.11.2017.

Организациона шема Министарства финансија

Организациона шема Министарства финансија

07.11.2017.

Дјелокруг рада Министарства финансија

Министарство финансија врши послове управе који се односе на: припремање предлога текуће економске политике Црне Горе и праћење њеног остваривања; припремање, планирање, израду и извршење буџета Црне Горе; фискални утицај; надзор над остваривањем прихода и извршавање издатака буџета Црне Горе...

07.11.2017.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства финансија

Овдје можете преузети Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства финансија...

29.12.2016.

Организациона шема Министарства финансија

Организациона шема Министарства финансија