Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Дјелатности

07.12.2020.

Организациона шема Министарства финансија

Организациона шема Министарства финансија...

23.04.2019.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства финансија

Овдје можете преузети Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства финансија...

07.11.2017.

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У СЛУЖБИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ врше се послове који се односе на: планирање јавних набавки роба, радова и услуга; припрему годишњих и мјесечних планова јавних набавки; припрему извјештаја јавних набавки надлежном органу Управе; и друге послове из дјелокруга рада службе...

07.11.2017.

СЛУЖБА ЗА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

У СЛУЖБИ ЗА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ врше се послови који се односе на планирање средстава за рад Министарства; финансијско пословање Министарства, вођење евиденције и обраду документације за исплату зарада и других примања; обраду података за издавање образаца који се односе на зараде, накнаде зарада, односно основице осигурања и висине уплаћених доприноса (М4 обрасци)...

07.11.2017.

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

У СЛУЖБИ ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА врше се послови који се односе на; израду општих аката Министарства, управљање кадровима, планирање и праћење развоја људских ресурса; вођење КИС; пријем и обуку службеника и намјештеника; распоређивање службеника и намјештеника; евидентирање, остваривање права и обавеза из радног односа; припрему анализа извјештаја и инструкција; давање препорука старјешини органа и руководиоцима организационих јединица о стању и броју...

07.11.2017.

КАБИНЕТ МИНИСТРА

У КАБИНЕТУ МИНИСТРА врше се организациони и административно технички послови потребни за остваривање функције министра; информисање домаће и иностране јавности о активностима Министарства; презентовање стратешких политика Министарства и других активности од значаја за рад Министарства у домаћој и иностраној јавности; конципирање комуникационих кампања, развој комуникационих алата, израду комуникационих планова и медијско планирање за потребе стратешких политика Министарства...

07.11.2017.

ОДЈЕЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

ОДЈЕЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

07.11.2017.

ДИРЕКТОРАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ врше се послови који се односе на: примјену Закона о својинско правним односима, Закона о државној имовини, Закона о државном премјеру и катастру непокретности, Закона о јавним набавкама, Закона о експропријацији, Закона о повраћају одузетих имовинских права и обештећењу, Закона о старању привремено и трајно одузетом имовином у кривичним и другим поступцима односно послови у вези са:располагањем имовином, коришћењем имовине...

07.11.2017.

ДИРЕКТОРАТ ЗА ЦЕНТРАЛНУ ХАРМОНИЗАЦИЈУ

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ЦЕНТРАЛНУ ХАРМОНИЗАЦИЈУ врше се послови који се односе на: припрему предлога закона и подзаконских прописа из области финансијског управљања и контрола и унутрашње ревизије у јавном сектору, припрему закона и других прописа из области рачуноводства, ревизије и спровођење контроле у складу са тим прописима...

07.11.2017.

ДИРЕКТОРАТ ЗА ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМ

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМ врше се послови који се односе на: израду закона и других прописа којима се уводе јавни приходи (царине, порези, доприноси, таксе, накнаде и др.) којима се финансирају јавни расходи, на нивоу државе; креирање политика; вођење другостепеног управног пореског и царинског поступка по жалбама и другим правним средствима обвезника...