Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Датум објаве: 07.11.2017 09:32 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


У СЛУЖБИ ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА врше се послови који се односе на; израду општих аката Министарства,  управљање кадровима, планирање и праћење развоја људских ресурса; вођење КИС; пријем и обуку службеника и намјештеника; распоређивање службеника и намјештеника; евидентирање, остваривање права и обавеза из радног односа; припрему анализа извјештаја и инструкција; давање препорука старјешини органа и руководиоцима организационих јединица о стању и броју, потребама и квалитету за правилно усмјеравање постојећих кадровских потенцијала и планирање њихових едукација у циљу несметаног функционисања организационих јединица и министарства у цјелини; праћење и унапрјеђење методологију рада; послове који се односе на сарадњу са Управом за кадрове у поступку попуне радних мјеста, ЦКЕ и спровођења обука запослених, са Заштитником имовинско – правних интереса, Агенцијом за мирно рјешавање радних спорова и другим органима у циљу ефикасног и економичног рјешавања одредјених питања од значаја за остваривање правних интереса Министарства; припрему Плана интегритета Министарства и старање о његовом спровођењу; вођење евиденције из области запошљавања и радних односа и попуњавање персоналних досијеа службеника; Координација са Управом за кадрове у погледу обуке, као и сталног професионалног усавршавања службеника; обезбјеђивање услова за рад дисциплинске комисије, припрема, закључака о покретању дисциплинског поступка и рјешења о дисциплинској одговорности, подношење приједлога мјера за реализацију усвојене кадровске политике и израду кадровског плана, праћење и спровођење Стратегије управљања људским ресурсима Министарства финансија и управа у саставу; праћење спровођења јединствене кадровске политике, као и надзор над том реализацијом; оцјењивање државнеих службеника и најмјештеника, напредовања и развоја кадрова; праћење прописа из дјелокруга рада, праћење и спровођење стратешких планова, из области рада; праћење и спровођење извјештаја организационих јединица Миниастарства финансија и управа у саставу у области радних односа и људских ресурса; као и други одговарајући послови из дјелокруга рада службе. 

17.1. У Писарници се обављају послове који се односе на: пријем, разврставање, распоређивање, евидентирање, чување и архивирање аката; вођење службених евиденција, достава аката у рад преко интерних доставних књига; отпремање поште; руковање печатима и штамбиљима; умножавање материјала; курирски, дактилографски послови и други послови из дјелокруга рада министарства.