Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ОДЈЕЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Датум објаве: 07.11.2017 09:27 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА УНУТРАШЊУ РЕВИЗИЈУ врше се послови који се односе на: оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно тестирање, анализирање и оцјењивање свих пословних функција из надлежности Министарства финансија и из надлежности органа у саставу Министарства, као и из надлежности других субјеката јавног сектора на основу споразума закљученог између министра и руководиоца тог субјекта, у складу са најбољом струковном праксом и стандардима унутрашње ревизије, усклађеним са међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора; процјењивање система, процеса и система унутрашњих контрола на основу управљања ризицима; израду извјештаја о налазу унутрашње ревизије са одговарајућим мишљењима и оцјенама које доставља министру и одговорном лицу организационе јединице у којој је обављена ревизија; обављање посебне ревизије на захтјев министра или према потреби, обављање ревизије програма и пројеката који се у цјелости или дјелимично финансирају из средстава ЕУ и било којих других фондова и средстава која обезбјеђују друга међународна тијела и институције, као и ревизију Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи и Националног фонда министарства; праћење спровођења препорука наведених у извјештајима из претходно обављених ревизија; давање савјета и стручних мишљења када се уводе нови системи и процедуре; израду стратешког и оперативних планова и програма рада који су основа за реализацију функције унутрашње ревизије, као и праћење и извршење истих; израду годишњег извјештаја о резултатима унутрашње ревизије; сарадњу са Директоратом за централну хармонизацију, што укључује и обавезу достављања годишњег извјештаја; сарадњу са Државном ревизорском институцијом, другим државним органима, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима; праћење и предлагање едукације унутрашњих ревизора у складу са међународним стандардима унутрашње ревизије; праћење спровођења препорука Државне ревизорске институције и обављање других послова и задатака из дјелокруга Одјељења.

У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕВАРА врше се послови који се односе на: координирање законодавне, управне и оперативне активности и размјењивање информација између органа и институција који чине систем за борбу против превара (АФЦОС систем) с циљем заштите финансијских интереса Европске уније (ЕУ), подразумијевајући непосредну сарадњу са Канцеларијом европске комисије за борбу против неправилности и превара (ОЛАФ-ом); размјењивање информација са другим државним органима у случају сумње на превару, корупцију или други облик непрабвилности у систему, те подношење одговарајућих пријава надлежним органима и институцијама који чине АФЦОС мрежу, праћење токова истражних поступака у вези са противзаконитим коришћењем средстава помоћи ЕУ; извјештавање Националног службеника за овјеравање (НАО) о предузетим мјерама и резултатима поступака који су покренути у сврху санкционисања откривених неправилности; примање, контролисање и обједињавање извјештаја о неправилностима у управљању и коришћењу средстава помоћи ЕУ, те њихово достављање НАО-у; праћење повраћаја незаконито исплаћених средстава помоћи ЕУ; вођење регистра о утврђеним неправилностима; упућивање приједлога надлежним органима и институцијама из АФЦОС мреже у сврху прикупљања доказа и утврђивања чињеница, те покретање поступака санкционисања у органима и институцијама које чине АФЦОС систем; осигуравање спровођења непосредних инспекција и истрага ОЛАФ-ових стручњака на територији Црне Горе, након успостављања децентрализованог система управљања пројектима ЕУ.

У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ врше се послови који се односе на: европске интеграције, а који се посебно односе на координацију активности из дјелокруга рада Министарства који се односе на сарадњу, припрему и преговоре за чланство Црне Горе у ЕУ; праћење и извјештавање везано за обавезе по основу постојећих уговорних односа са ЕУ; координацију припреме, као и праћење и извјештавање са састанака пододбора и других тијела основаних Споразумом о стабилизацији и придруживању у дијелу надлежности Министарства финансија; припрему стратешких докумената, анализа, информација, мишљења, препорука, коментара и других информационо-документационих материјала; координацију припреме и праћење извршавања обавеза везано за стратешка и остала документа и планове Владе и  Министарства везано за процес интеграције у ЕУ; координирање сарадње и комуницирање са осталим владиним ресорима у овој области; праћење политика и законодавства ЕУ из дјелокруга рада Министарства; функцију јединице за имплементацију пројеката за ЕУ претприступну подршку; редовну сарадњу са надлежним институцијама за процес програмирања ЕУ претприступне подршке; редовну сарадњу са Директоратом за финансирање и уговарање средстава ЕУ (помоћи) подршке у Министарству финансија, који је надлежан за имплементацију пројеката финансираних из ЕУ претприступне подршке; обезбјеђивање неопходних инпута током фазе програмирања у складу са програмом и програмским документима; учествовање у изради тендерске документације на основу утврђених програма и програмских докумената; праћење реализације различитих програма и програмских докумената; учествовање у тендерској процедури, процесу уговарања, плаћањима, извјештавању и вршењу мониторинга имплементације уговора, а све у складу са споразумима потписаним са тијелом надлежним за процес имплементације; обезбјеђивање инпута за припрему и редовно ажурирање интерног Приручника о ИПА процедурама; припремање и редовно ажурирање интерног Приручника о ИПА процедурама у улози координатора за Приручник унутар Министарства и обављање функције службеника за неправилности и функције службеника за процјену и управљање ризицима; континуирану сарадњу са представницима билатералних и мултилатералних донатора; редовну комуникацију са институцијама и тијелима ЕУ у циљу размјене информација релевантних за процес интеграције у ЕУ; координацију припреме и спровођења програма и и програмских докумената који се односе на системске и институционалне реформе у циљу остваривања услова за приступање Црне Горе ЕУ; друге послове по налогу министра.

У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ врше се послови који се односе на: прикупљање, обраду и праћење података о државној помоћи; вођење евиденције државне помоћи; учествовање у изради законских прописа везаних за подручје државне помоћи; праћење усклађености закона и подзаконских прописа како из области државне помоћи тако и оних на основу којих се потенцијално може додијелити државна помоћ са стандардима и регулативама Европске уније. У овом одјељењу врше се стручни, технички и административни послови за Комисију за контролу државне помоћи. Исто тако у овом одјељењу обављају се развојни и нормативно-правни послови који се односе на припрему Годишњег извјештаја ододијељеној државној помоћи у Црној Гори, као и пријем и обрада захтјева за додјелу државне помоћи.

У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ врше се послови који се односе на: припрему и спровођење контроле трошења буџетских средстава код потрошачких јединица; припрему и спровођење контроле планирања и извршења буџета локалних самоуправа, јавних предузећа и предузећа у којима држава има већинско власништво и регулаторних агенција, контролу рачуноводствених, финансијских и других пословних докумената субјеката надзора