Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ДИРЕКТОРАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Датум објаве: 07.11.2017 09:25 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ врше се послови који се односе на: примјену Закона о својинско правним односима, Закона о државној имовини, Закона о државном премјеру и катастру непокретности, Закона о јавним набавкама, Закона о експропријацији, Закона о повраћају одузетих имовинских права и обештећењу, Закона о старању привремено и трајно одузетом имовином у кривичним и другим поступцима односно послови у вези са:располагањем имовином, коришћењем имовине, надзором и управљањем државном имовином Црне Горе; повраћајем права својине и других имовинских права и обештећење бивших власника за одузету имовину и права; вођењем другостепеног управног поступка из области имовинско правних односа и катастра; унапредјењем управљања државном имовином и имовинским правима; планирањем трансакција са државном имовином (продаја, приватизација, конверзије, фидуције и др. и инструменте за обезбјеђење кредита); рјешавањем имовинско правних односа у инвестиционо развојним пројектима од значаја за Црну Гору; израдом прописа из области својинско правних односа; израдом прописа из области јавних набавки;  припремањем и учествовањем у припреми прописа у сарадњи са другим секторима; припремањем општих аката Министарства, уговора и споразума које Министарство закључује са другим органима, организацијама и др; обављањем послова и предузимањем одговарајућих правних радњи у вези са рјешавањем алиментационих захтјева грађана Црне Горе у иностранству. припремањем правних мишљења на информације и предлоге  када се ради  о заузимању правног става и мишљења из надлежности других организационих јединица министарства.

10.1. У Дирекцији за државну имовину, врше се послови који се односе на: израду законских и подзаконских аката из својинско правне области; израду законских и подзаконских аката из области јавних набавки; израду законских и подзаконских аката из области старања привремено и трајно одузетомимовином у кривичним и прекршајним поступцима;  располагање и коришћење непокетности на које Црна Гора има право својине у дијелу надлежности Министарства финансија; учешће у пословима у вези са фидуцијарним правом по основу уложених државних средстава у дијелу надлежности Министарства финансија; послове у вези повраћаја имовинских права и обештећењу; вршење надзора у спровођењу прописа из имовинско-правне области; надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада Управе за некретнине Црне Горе; надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада Управе за имовину Црне Горе; надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада Управе за јавне набавке; надзор над Заштитником имовинско правних интереса Црне Горе; сарадњу са другим органима и организацијама у вези припреме прописа о имовини у државној својини и праћење њиховог спровођења и друге послове који су у надлежности дирекције

10.2.  У Дирекцији за другостепени управни поступак врше се послови  који се односе на: 
вођење другостепеног управног поступка и рјешавање у управним стварима из области имовинско-правних односа катастра непокретности; доношење одлука по жалбама изјављеним на одлуке Управа за некретнине – Подручних јединица; припремање одговора по захтјевима Управног и Врховног суда, у случајевима покретања управног спора или поступка по захтјеву за вандредно преиспитивање пресуда и друге послове из ове области.

10.3.У Дирекцији за инспекцијски надзор над државном имовином врше се послови који се односе на:
вршење инспекцијског надзора над државном имовином у складу са Законом о инспекцијској контроли и Законом о државној имовини у погледу њеног располагања, коришћења и управљања, вршење послова који се односе на стручни надзор над радом органа управе који су у надлежности Дирекције за имовинско правне послове.