Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ДИРЕКТОРАТ ЗА ЦЕНТРАЛНУ ХАРМОНИЗАЦИЈУ

Датум објаве: 07.11.2017 09:23 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ЦЕНТРАЛНУ ХАРМОНИЗАЦИЈУ врше се послови који се односе на: припрему предлога закона и подзаконских прописа из области финансијског управљања и контрола и унутрашње ревизије у јавном сектору, припрему закона и других прописа из области рачуноводства, ревизије и спровођење контроле у складу са тим прописима; израду стратегија и предлагање мјера за реализацију политика; припрему извјештаја, анализа и информација у области рачуноводства и ревизије; праћење извршавања закона и других прописа; надзор у дијелу ефикасности реализације делегираних надлежности из области рачуноводства и ревизије; израду методологија и стандарда рада финансијског управљања и контрола и унутрашње ревизије; припрему програма обуке и обуку лица одговорних и укључених у финансијско управљање и контролу и обуку унутрашњих ревизора; сагледавање квалитета система финансијског управљања и контрола и сагледавање квалитета унутрашње ревизије у јавном сектору; организовање и спровођење програма обуке за полагање испита за стицање звања овлашћеног унутрашњег ревизора; координацију успостављања и развоја финансијског управљања и контроле и унутрашње ревизије у јавном сектору; вођење и ажурирање регистра јединица за унутрашњу ревизију, регистра повеља унутрашњих ревизора, регистра овлашћених унутрашњих ревизора; регистра лица укључених у финансијско управљање и контроле; праћење примјене закона, подзаконских прописа и интерних аката, стандарда за финансијско управљање и контролу и стандарда унутрашње ревизије, етичког кодекса унутрашњих ревизора, методологија и упутстава за финансијско управљање и контролу и унутрашњу ревизију; израду и достављање Влади годишњег консолидованог извјештаја о систему унутрашњих финансијских контрола на основу годишњих извјештаја корисника буџета о активностима везаним за успостављање и развој финансијског управљања и контрола и годишњих извјештаја о раду унутрашње ревизије; сарадњу са Државном ревизорском институцијом и другим националним и међународним професионалним тијелима из области финансијског управљања и контрола и унутрашње ревизије. 
 
9.1. У Дирекцији за хармонизацију финансијског управљања и контроле, врше се послови који се односе на: припрему предлога прописа из области финансијског управљања и контрола у јавном сектору; координацију успостављања и развоја финансијског управљања и контрола код субјеката јавног сектора; утврђивање и развој методологије и стандарда рада финансијског управљања и контрола у јавном сектору и хармонизација у складу са најбољом праксом ЕУ; припрему смјерница и упутстава за финансијско управљање и контролу; учествовање у припреми програма обука за лица укључена у финансијско управљање и контроле и унутрашње ревизије и полагању испита за овлашћеног унутрашњег ревизора у јавном сектору; вођење регистра лица укључених у финансијско управљање и контролу код субјеката јавног сектора; сагледавање квалитета система финансијског управљања и контрола код субјеката јавног сектора; прикупљање појединачних извјештаја и припрему консолидованог годишњег извјештаја о активностима везаним за финансијско управљање и контролу у јавном сектору; сарадњу са националним и међународним професионалним тијелима из области финансијског управљања и контрола; као и обављање других послова из ове области.  

9.2. У Дирекцији за хармонизацију унутрашње ревизије, врше се послови који се односе на: припрему предлога прописа из области унутрашње ревизије у јавном сектору; утврђивање и развијање методологије и стандарда рада унутрашње ревизије у јавном сектору у складу са Међународним стандардима за професионалну праксу унутрашње ревизије, Етичким кодексом и најбољом праксом ЕУ; координацију у успостављању функције унутрашње ревизије и развоја унутрашње ревизије код субјеката јавног сектора у складу са прописима Црне Горе и Међународним стандардима и надзор над примјеном прописа и методологије рада унутрашње ревизије; давање мишљења у поступку повјеравања послова унутрашње ревизије; предлагање и реализација програма обуке за полагање испита за овлашћеног унутрашњег ревизора у јавном сектору и програма континуираног професионалног усавршавања овлашћених унутрашњих ревизора,  процјену потреба за обуком и сертификацијом унутрашњих ревизора у јавном сектору;  припрему и координацију спровођења програма обуке и полагања испита за овлашћеног унутрашњег ревизора у јавном сектору; вођење поступка по захтјеву за признавања међународног сертификата за овлашћеног унутрашњег ревизора у јавном сектору; процјену потреба за континуираном обуком овлашћених унутрашњих ревизора за ревизију националних и средстава ЕУ; сагледавање квалитета унутрашње ревизије у јавном сектору; вођење и одржавање регистра јединица за унутрашњу ревизију, регистра повеља унутрашње ревизије и регистра овлашћених унутрашњих ревизора и других одговарајућих евиденција; сарадњу са унутрашњим ревизорима у јавном сектору; прикупљање кварталних извјештаја о раду унутрашње ревизије и предузетим активностима на спровођењу датих препорука; прикупљање годишњих извјештаја о раду унутрашње ревизије и припрему консолидованог годишњег извјештаја о активностима јединица за унутрашњу ревизију у јавном сектору и друге послове из ове области.

9.3. У Дирекцији за рачуноводство врше се послови који се односе на: назор над спровођењем Закона о рачуноводству; припрему предлога закона и других прописа из области рачуноводства и ревизије; израду стратегија и предлагање мјера за реализацију политика; припрему извјештаја, анализа и информација у области рачуноводства и ревизије; праћење извршавања закона и других прописа и надзор у дијелу ефикасности реализације делегираних надлежности из области рачуноводства и ревизије и друге послове из ове области.
9.4. У Дирекцији за надзор над ревизијом врше се послови који се односе на: контролу да ли друштво за ревизију, односно овлашћени ревизор обавља ревизију у складу са Законом о ревизији, Међународним стандардима ревизије и правилима ревизорске струке; припремање извјештаја о контроли који садржи нарочито налазе и закључке о спроведеној контроли; предузимање мјера на основу контроле у складу са законом; израду предлога годишњег плана контроле друштава за ревизију и овлашћених ревизора; припрему годишњег извјештаја о обављеним контролама; израду предлога програма обуке овлашћених службених лица; израду предлога програма континуиране професионалне едукације овлашћених ревизора и друге послове из ове области.