Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ДИРЕКТОРАТ ЗА ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМ

Датум објаве: 07.11.2017 09:22 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМ врше се послови који се односе на: израду закона  и других прописа којима се уводе јавни приходи (царине, порези, доприноси, таксе, накнаде и др.) којима се финансирају јавни расходи, на нивоу државе; креирање политика; вођење другостепеног управног пореског и царинског поступка по жалбама и другим правним средствима обвезника, против првостепених управних аката пореског и царинског органа; припрему одговора по захтјеву суда на тужбе у поступку управних спорова; припрему програма рада, извјештаја о раду и информација о појавама и запажањима значајним за остваривање законитости у раду пореског, односно царинског органа; припрему анализа, информација и извјештаја о функционисању фискалног система, као и реализацију царинске и пореске политике; припрему анализа и обезбјеђивање савјета и мишљења у вези са царинском и пореском политиком, припремом и разматрањем релевантних закона;  креирање царинске и пореске политике, закона и процедура који се односе на ефикасан и дјелотворан фискални систем, као и креирање модела финансирања за све нивое управе како би се обезбиједила стабилна основа прихода у складу са европским стандардима, којом се ствара повољан амбијент за јачање економског развоја запослености у Црној Гори. Овај Директорат врши управни надзор у областима пореза и царина; као и надзор у дијелу законитог, ефикасног и ефективног рада управа које спроводе пореску и царинску политику.

8.1. У Дирекцији за порески систем и пореску политику, врше се послови који се односе на: припрему интегралних рјешења система и политике у вези директних пореза (порез на добит правних лица, порез на нафту и гас, порез на доходак физичких лица, доприноси за обавезно социјално осигурање) и индиректних пореза (акцизе, порез на додату вриједност, порез на кафу, транзитне таксе, друге таксе и врсте индиректних пореза), пореске администрације и спрјечавања нелегалног пословања; припрему закона и подзаконсих аката који се односе на директне и индиректне порезе; спрјечавања нелегалног пословања; припрему анализа, извјештаја и информација које се односе на директне и индиректне порезе; ускађивање прописа о директним и индиректним порезима са законодавством ЕУ и најбољом међународном праксом; израду упоредних анализа о директним и индиректним порезима са рјешењима у другим државама; припрему службених мишљења и ставова у вези директних и индиректних пореза, пореске администрације и спрјечавања нелегалног пословања; припрему упоредне анализе о директним и индиректним порезима са рјешењима других земаља; припрему прописа из области социјалног осигурања (пензијског, здравственог и осигурања од незапослености); прикупљање и сређивање података и вођење евиденције из дјелокруга рада; припрему уговора о избјегавању двоструког опорезивања; учествовање у билатералним преговорима у вези закључивања уговора о избјегавању двоструког опорезивања; припрему мишљења која се односе на отклањање међународног двоструког опорезивања; праћење рада на међународном плану (ОЕЦД и УН) у области избјегавања двоструког опорезивања.

8.2 У Дирекцији за царински систем и царинску политику врше се послови који се односе на: припрему  закона и других прописа (уредби, правилника, упутстава и др.) којима се уређује царински систем и царинска политика; увођење интегралних рјешења система и политике царинске и ванцаринске заштите; прикупљање и сређивање података и вођење евиденција из дјелокруга рада; припрему стручних подлога и учествовање у реализацији програма стручног оспособљавања царинских службеника; праћење развоја и функционисања економског и правног система у дијелу који је мјеродаван за функционисање царинског система; припрему стручних подлога за предузимање и провођење мјера економске политике из области царинског система и царинске политике; припрему прописа који се односе на царинску тарифу и царинску вриједност; учешће у припреми прописа који се односе на ванцаринску заштиту и  ванцаринску тарифу (прелевмани и др.); припрема мишљења на нацрте медјународних уговора и конвенција, припрему објашњења везаних за одређивање царинске вриједности робе; праћење и анализирање података о царинској вриједности робе коју увозе правна и физичка лица, ради пружања помоћи царинској служби; давање стручних мишљења по предметима у другостепеном поступку када су у питању спорови око царинске вриједности робе; праћење и анализирање података о исправности тарифирања робе у поступку царињења и усклађивање исте са међународним конвенцијама у погледу назива и бројчане ознаке; припрему стручних подлога за доношење прописа о царинској и ванцаринској тарифи; бригу о стручној примјени царинске тарифе од стране царинске службе; иницирање накнадне контроле царинских обвезника по питању исправности примјене царинске и ванцаринске тарифе; праћење и примјену царинских прописа и обезбјеђење јединственог поступка у спровођењу закона и подзаконских аката који се односе на царински поступак; пружање стручне помоћи царинском органу ради његовог јединственог поступања код спровођења царинског поступка; припрема подзаконских аката (уредбе, правилници) и давање одобрења за отварање слободних царинских продавница; припрему различитих мишљења и ставова у вези прописа који се односе на царински поступак, надзор Управе царина у дијелу ефикасне реализације  царинске политике и пројеката за унапредјење царинског система. 

8.3 У Дирекцији за другостепени порески и царински поступак врше се послови који се односе на: вођење другостепеног управног пореског и царинског поступка по жалбама и другим правним средствима обвезника, против првостепених управних аката пореског и царинског органа; припрему одговора по захтјеву суда на тужбе у поступку управних спорова, припрему програма рада извјештаја о раду и информација о појавама и запажањима значајним за остваривање законитости у раду, пореског, односно царинског органа у пореском и царинском управном поступку и  изради закона и других подзаконских аката из дјелокруга рада директората.

8.4. У Дирекцији за надзор и реализацију пореске политике врше се послови који се односе на: утврђивање и остваривање плана наплате јавних прихода; сарадњу и надзор  у дијелу ефикасне реализације пореске политике и пројеката за унапредјење пореског система; надзор над законитошћу рада у дијелу евидентирања пореских обавеза и наплате јавних прихода. Предлажу се мјере у погледу унапјеђења пореске евиденције, обезбјеђивања екстерних података и обраде сттистичких извјештаја. Ова Дирекција врши надзор реализације пореске политике, предлаже мјере за унапрјеђење пореске политике и пореског поступка и оцјењује ефикасност наплате јавних прихода.