Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ДИРЕКТОРАТ ЗА ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ И УНАПРИЈЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА

Датум објаве: 07.11.2017 09:21 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ И УНАПРИЈЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА врше се послови који се односе на: регулацију финансијског система и унапријеђење пословног амбијента, у смислу елиминисања бизнис баријера; пратеће законске и нормативне активности у вези са претходно наведеним пословима; законску регулацију финансијског система, финансијског тржишта и питањима финансијске стабилности и законску регулацију; успостављање законодавног оквира у области спречавања прања новца; израду закона и других прописа из области игара на срећу.

7.1. У Дирекцији за финансијски систем, врше се послови који се односе на: припрему закона и других прописа из области финансијског система; израду развојних стратегија у области финансијског система; предлагање мјера за реализацију утврђених политика; усаглашавање економске политике у областима финансијског система; израду и предлагање законских и подзаконских прописа у сарадњи са другим финансијским институцијама; обезбјеђивање и праћење извршавања закона и других прописа у области финансијског система; праћење укупних финансијских токова у Црној Гори и у сарадњи са Централном банком, Комисијом за хартије од вриједности, Агенцијом за надзор осигурања и Фондом за заштиту депозита предлагања одлука Влади Црне Горе. Такође, у Дирекцији се врше послови израде извјештаја, анализа и информација у области финансијског система; пружање стручне помоћи у извршавању закона и других прописа; припремање мишљења на материјале Централне банке, Комисије за хартије од вриједности, Агенције за надзор осигурања и других финансијских институција и регулатора који ове институције достављају Влади и Скупштини Црне Горе. Дирекција на предлог Управе за спријечавање прања новца и Управом за игре на срећу обавља послове који се односе и на припрему закона и других прописа; припрему закона и других прописа из области спријечавања прања новца и система игара на срећу; предлагање одговарајућих рјешења; предузимање одговарајућих мјера и активности.

7.2. У Дирекцији за унапријеђење пословног амбијента  врше се послови који се односе на: анализу постојећег регулаторног оквира за обављање бизниса и идентификовање модућности за његово унапријеђење, ка континуираном елиминисању бизнис баријера у Црној Гори; остваривање сарадње и комуникације са међународним организацијама које се баве анализом регулаторног оквира за бизнис, као и имплементацију препорука тих организација; давање мишљења са аспекта бизнис баријера на сваки нови нормативни акт у процедури његовог доношења у складу са одредбама Пословника Владе Црне Горе („Сл. лист Црне Горе“, бр 3/12); координацију радним тијелима које је формирало министарство или Влада Црне Горе, а која су задужена за активности на унапријеђењу регулаторног оквира за обављање бизниса, као и комуникацију са међународним организацијама које се баве анализама и рангирањем земаља сходно лакоћи обављања бизниса; припрему стратешких докумената, анализа, информација и других информационо-документационих материјала; пружање административно техничке подршке раду Савјета за конкурентност. 

7.3. У Дирекцији за спровођење анализе утицаја прописа врше се послови који се односе на: превентивно дјеловање у процедури предлагања закона, других прописа или општих аката Влади на разматрање; спровођење политике и процедура неопходних за ефикасно спровођење Анализе процјене утицаја прописа, анализирање Извјештаја о спроведеној Анализи процјене утицаја прописа које су припремила друга министарства у поступку предлагања закона и давање мишљења о њиховој релевантности; односно пружање помоћи и стручних мишљења како би се обезбиједило да извјештаји о спроведеној анализи ефеката прописа буду урађени на начин да се представе сви ефекти нове регулативе на грађане, привреду и државу; спровођење обука у циљу квалитетније припреме извјештаја о спроведеној Анализи процјене утицаја прописа за државне службенике који су у министарствима задужени за припрему аката